Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality, Pozvánky

Najbližšie zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.00 h v zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch.
Predbežný program zasadnutia:

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Návrh rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť
3. Informácia o novom zložení výboru a voľba podpredsedu/níčky Výboru pre rodovú rovnosť za komoru MNO
4. Voľba delegáta do Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských
práv a rozvojového vzdelávania
5. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016 
6. Návrh správy o prerokovaní piatej a šiestej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a o „Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien“ (Priloha 1 Priloha 2 Vlastny material)
7. Informácia o projektoch a výzvach v oblasti rodovej rovnosti
8. Príprava zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť s tematickým zameraním na domáce násilie
9. Rôzne