Projektu Rodina a práca pokračuje formou projektov

Posted on Posted in Aktuality, Aktuálne výzvy

Zamestnanosť žien v SR je rovnaká a v niektorých kohortách (matky detí vo veku nad 12 rokov) dokonca podstatne vyššia ako v priemere EÚ, čo dokazujú dáta z Eurostatu. Navyše, zamestnanosť žien v SR narastala v ostaných rokoch podstatne rýchlejšie ako v priemere EÚ. Existuje však skupina, kde je výrazne nižšia zamestnanosť žien v porovnaní s EÚ, a to sú matky s deťmi vo veku do 6 rokov (41,2% pre SR a 61,4% priemer EÚ).

MPSVR SR preto už v predchádzajúcom programovom období cielene podporilo zamestnávanie matiek malých detí na flexibilné formy práce, a to prostredníctvom národného projektu Rodina a práca pre regióny mimo Bratislavy. Do pilotného projektu sa zapojilo 765 zamestnávateľov, pričom bolo podporených 1406 pracovných miest pre matky malých detí, a to na flexibilné formy práce – kratší pracovný čas, delené pracovné miesto a domácku prácu. Zároveň bolo podporených 33 zariadení flexibilných foriem starostlivosti o deti.

Na základe vyhodnotenia tohto pilotného projektu pripravilo MPSVR SR v rámci OP Ľudské zdroje pokračovanie podpory s rovnakým zameraním, pričom podpora bude prebiehať formou dopytovo orientovaných projektov. Hlavným cieľom podpory bude zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť žien s rodičovskými povinnosťami. V rámci výzvy budú podporené:

  • Flexibilné formy práce pre matky detí v predškolskom veku, a to príspevkom na novovytvorené flexibilné pracovné miesto vo výške celkovej ceny práce na úrovni minimálnej mzdy, a to po dobu 6 mesiacov, pokiaľ zamestnávateľ zamestná matku dieťaťa v predškolskom veku a umožní jej flexibilnú formu práce. Zároveň dávame ako podmienku príspevku, že zamestnávateľ musí zabezpečiť starostlivosť o dieťa takejto zamestnankyne, pokiaľ o tom požiada. Táto forma podpory nebude možná v Bratislavskom kraji.
  • Flexibilné formy starostlivosti o deti („detské kútiky“), ktoré sú zamerané na deti v predškolskom veku od 3 rokov veku a/alebo deti v povinnej školskej dochádzke. Tieto detské kútiky môže zriadiť a prevádzkovať buď priamo zamestnávateľ rodiča/matky dieťaťa alebo iná právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má zamestnávateľ alebo matka/rodič uzatvorenú dohodu o starostlivosti o dieťa. Podporené budú pritom nové alebo už existujúce zariadenia poskytujúce flexibilné formy starostlivosti o deti. Existujúce zariadenia musia splniť podmienku, že rozšíria svoje kapacity a minimálne štvrtina z navýšeného počtu detí bude obsadená deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, teda deťmi so zdravotným znevýhodnením alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Toto opatrenie má za cieľ zvýšiť inklúziu detí zo znevýhodnených skupín a zároveň umožniť ich matkám pracovať na čas, pre ktorý sa samé rozhodnú.

V rámci výzvy sa uplatňujú zjednodušenia pomocou štandardných stupníc pre personálne výdavky a paušálom na ostatné výdavky a riadenie projektu, čo by malo zjednodušiť administratívu projektu a umožniť tak zapojiť sa aj takých inštitúciám, ktoré doteraz nemali s projetami zo štrukturálnych fondov skúsenosti.

Alokácia na celú výzvu je 10 miliónov EUR na mimobratislavské regióny a osobitne 3.3 milióna EUR na Bratislavský kraj s možnosťou čerpať podporu iba na „detské kútiky“. Nakoľko práve v Bratislave je najkritickejšia situácia v oblasti starostlivosti o deti, aj touto formou chceme zvýšiť ich dostupnosť, a to najmä pre deti matiek po ukončení rodičovskej dovolenky a návrate do práce.  

Výzvy sú dostupné tu: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy

Konkrétne výzvy:

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02)

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018
Alokácia: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje Európskej únie (ďalej len “zdroje EÚ”), t.j. za ESF, je pre viac rozvinuté regióny 3 300 000,- EUR EUR

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01)

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018
Alokácia: zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond je vyčlenených na výzvu pre menej rozvinuté regióny 10 000 000 EUR