Znásilnená: Keď vytiahol pištoľ, iba som prosila o život

SME / 5.10.2013  Prvotný pocit každej obete znásilnenia je hanba a názor, že si za to môže sama. Ten pocit poznám z vlastnej skúsenosti, hoci trval len krátko vďaka tomu, že som pomerne racionálny človek. Väčšina si to nikdy neuvedomí, lebo sa ani nedostane k informáciám o tom, že to nikdy nie je ich chyba. Táto téma je jednoducho tabu. […]

Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012

Hodnotenie plnenia aktivít Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012 (ďalej len „Národný akčný plán“, resp. „NAP“) je spracované na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 477 zo 6. júla 2011. Plnenie úloh Národného akčného plánu je napĺňanie vládnych zámerov v oblasti pomoci ale aj prevencie násilia […]

Nový právny predpis EÚ zabezpečí lepšiu ochranu obetí domáceho násilia

V nadväznosti na dnešné prijatie návrhu Európskej komisie ministrami spravodlivosti z členských štátov EÚ sa budú môcť obete násilia, a najmä domáceho násilia, čoskoro spoľahnúť na ochranu v celej EÚ. Nová právna úprava týkajúca sa ochranného príkazu s pôsobnosťou v celej EÚ bude znamenať, že ľudia, ktorí sa stali obeťami násilia sa môžu spoľahnúť na […]

Zastavme násilie na ženách

Výzva na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte

Hľadáme partnerské organizácie do pripravovaného národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“ Inštitút pre výskum práce a rodiny vyhlasuje výzvu na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“. Projekt sa bude uchádzať o finančnú podporu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Uchádzači o partnerstvo môžu posielať svoje návrhy na partnerstvo do 1. 7. 2013. […]

Výzva BSK “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK”) zverejnil VÝZVU na predkladanie sociálnych projektov na rok 2014 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení […]

Vyhlásenie výzvy NFM pre Domáce a rodovo podmienené násilie

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt. Výzva sa týka troch opatrení: 1. Bezpečné ženské domy – registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb 2. Nové poradenské centrá pre ženy ohrozené a vystavené násiliu a ich deti –  akýkoľvek právny subjekt, ktorý nie je v […]

EÚ tancom bojovala proti násiliu na ženách

Tancom po celom svete vyvrcholila iniciatíva boja proti násiliu páchaného na ženách a dievčatách. Zapojili sa viacerí predstavitelia inštitúcií EÚ. Hoci sa 14. február oslavoval ako sviatok zaľúbených, pre organizácie na ochranu práv žien sa tento rok niesol v znamení tanca. Iniciatívu s názvom „One Billion Rising“ spustilo hnutie V-Day pri, ktorého najznámejšou kampaňou sú pravdepodobne predstavenia […]

SR sa prihlásila ku kampani OSN proti násiliu na ženách

Slovenská republika sa ako 19. členská krajina OSN prihlásila svojim záväzkom ku celosvetovej kampani za ukončenie násilia na ženách. Kampaň COMMIT je podpornou iniciatívou globálnej kampane Generálneho tajomníka OSN UNITE za ukončenie násilia na ženách. UN Women zahajuje túto kampaň pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia na ženách (25. November) a zahájenia 16 dní […]

Správy IVPR k násiliu na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny spracoval v rámci výskumnej úlohy tri správy k problematike násilia na ženách v SR. Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011 Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a  zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému […]

Nórsky finančný mechanizmus pre rodovo podmienené a domáce násilie

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 zorganizoval otváraciu konferenciu pod názvom „Počúvame volania o pomoc“. Konferencia sa uskutočnila v pondelok 26. novembra 2012 v Hoteli Bôrik pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách a tak oficiálne odštartovala implementáciu programu na Slovensku. Zároveň významnou mierou […]

Konferencia k spusteniu programu rodovo podmieneného a domáceho násilia z NFM

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 Vás pozýva na otváraciu konferenciu „Počúvame volania o pomoc“, ktorá sa uskutoční 26. novembra 2012 o 9:30 v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave. Otváracia konferencia programu sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách. Cieľom konferencie je oficiálne […]

Obete domáceho násilia nemajú v EÚ dostatočnú podporu

EUactiv / Počet žien, ktoré sú obeťami fyzického násilia zo strany partnerov, sa v krajinách EÚ pohybuje od 12 do 35 %. Špecializované služby pre obete sú nedostatočné, často nerovnomerne distribuované a ich financovanie je nekonzistentné. Viac tu

Stovky týraných žien potratia pre násilie

SME /  Stovky žien, ktoré každoročne potratia alebo idú na potrat, zažili fyzické alebo psychické násilie počas tehotenstva. Štatistiku včera zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií.Odborníci predpokladajú, že počet tehotných žien vystavených násiliu, je ešte vyšší.