Nový právny predpis EÚ zabezpečí lepšiu ochranu obetí domáceho násilia

Posted on Posted in Aktuality

V nadväznosti na dnešné prijatie návrhu Európskej komisie ministrami spravodlivosti z členských štátov EÚ sa budú môcť obete násilia, a najmä domáceho násilia, čoskoro spoľahnúť na ochranu v celej EÚ. Nová právna úprava týkajúca sa ochranného príkazu s pôsobnosťou v celej EÚ bude znamenať, že ľudia, ktorí sa stali obeťami násilia sa môžu spoľahnúť na súdny príkaz vydaný v ich domovskej krajine kdekoľvek by sa v EÚ zdržovali. V praxi to znamená, že súdne príkazy vydané v jednom štáte EÚ budú musieť byť uznané v celej EÚ. Takto bude ochrana „cestovať“ spolu s jednotlivcom. Tento právny predpis EÚ bude prínosom najmä pre ženy: podľa prieskumov sa približne jedna z piatich žien v Európe stala obeťou fyzického násilia aspoň raz v živote.

„Dnes prijatý európsky ochranný príkaz pomôže chrániť obete trestných činov a obete násilia, kamkoľvek by v Európe cestovali: ochrana pocestuje s občanom. Je to výnimočný príklad toho, ako Európa pracuje pre svojich občanov,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová Chcela by som poďakovať ministrom spravodlivosti a Európskemu parlamentu za ich podporu pri rýchlom uvedení návrhu Komisie do života. Obete si zaslúžia nič menej, než aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a dostávalo sa im potrebnej ochrany. Spolieham sa na členské štáty, že v záujme našich občanov sa európsky ochranný príkaz a smernica o právach občanov prijatá v minulom roku rýchlo stanú skutočnosťou.“

Dnešné formálne prijatie nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach Radou nadväzuje na hlasovanie Európskeho parlamentu z 22. mája (MEMO/13/449). Komisia navrhla toto nariadenie ako súčasť súboru opatrení na zlepšenie práv obetí (pozri IP/11/585 a MEMO/11/310). Smernica o právach obetí, ktorá stanovuje minimálne práva obetí trestných činov, kdekoľvek sa v EÚ nachádzajú, je už súčasťou zbierky európskych právnych predpisov (IP/12/1200). Oba nástroje budú takisto dopĺňať Európsky ochranný príkaz z 13. decembra 2011, ktorý zabezpečuje voľný obeh ochranných opatrení v trestných veciach v celej Európe. Dnešné hlasovanie je veľkým krokom k zaplneniu medzier v oblasti ochrany obetí domáceho násilia, ktoré si chcú uplatniť svoje právo na voľný pohyb v EÚ.

Ďalšie kroky: Nariadenie teraz bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ (t. j. v zbierke európskych právnych predpisov) a bude sa uplatňovať od 11. januára 2015. Dánsko sa na jeho uplatňovaní nezúčastní.

Súvislosti

Európska komisia 18. mája 2011 navrhla súbor opatrení s cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň práv, podpory a ochrany pre obete v celej EÚ, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo kde žijú.

Jeho súčasťou bol návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Zabezpečí, že obete násilia (ako napr. domáceho násilia) sa môžu spoľahnúť na súdny alebo ochranný príkaz vydaný voči páchateľovi aj vtedy, ak cestujú alebo sa sťahujú do iného štátu EÚ, pričom doplnia Európsky ochranný príkaz prijatý 13. decembra 2011, ktorý sa zaoberá ochrannými opatreniami v trestných veciach.

Druhý návrh smernice o právach obetí prijala Rada ministrov 4. októbra 2012 (IP/12/1066) po tom, ako ju 12. septembra 2012 drvivou väčšinou schválil Európsky parlament (MEMO/12/659). V smernici sa stanovujú minimálne práva obetí bez ohľadu na to, kde sa v EÚ nachádzajú. Zabezpečí sa ňou, že:

  • sa s obeťami bude zaobchádzať s rešpektom a príslušníci policajného zboru, prokurátori a sudcovia absolvujú náležitú odbornú prípravu,
  • obete budú informované o svojich právach a svojom prípade zrozumiteľným spôsobom,
  • bude existovať systém podpory obetí v každom členskom štáte,
  • sa obetiam umožní zúčastniť sa na konaní, ak si to budú želať, a bude im poskytnutá pomoc, aby mohli sledovať pojednávanie,
  • budú identifikované zraniteľné obete – ako sú deti, obete znásilnenia alebo osoby so zdravotným postihnutím – a poskytne sa im náležitá ochrana,
  • obete budú chránené v priebehu policajného vyšetrovania trestného činu a počas súdneho konania.

Členské štáty majú tri roky na to, aby ustanovenia tejto smernice transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Až 15 % obyvateľstva EÚ sa môže každý rok stať obeťou trestného činu kdekoľvek v EÚ. Riziko, že sa staneme obeťou, je rovnako veľké pri ceste do zahraničia alebo v domovskej krajine. Ako turisti v rámci EÚ Európania každoročne podniknú približne 1,25 miliardy ciest, pričom niektorí sa nevyhnutné stanú obeťami trestného činu v inej krajine.

Minimálne pravidlá uplatňované na obete sú súčasťou širšieho cieľa EÚ, ktorým je vybudovať európsky priestor spravodlivosti, aby sa ľudia mohli spoľahnúť na zabezpečenie rovnakej úrovne základných práv a mali dôveru voči systému spravodlivosti, nech už sa nachádzajú kdekoľvek v EÚ.

Ďalšie informácie

Európska komisia – práva obetí

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-510_sk.htm

 

Súvisiace články: http://www.euractiv.sk/slovensko-v-ep/clanok/ochrana-obeti-nasilia-v-unii-sa-zvysi-021156

 

Pridaj komentár