Projekt „Reducing gender Pay Gap – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien“

Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí realizuje projekt „Reducing gender Pay Gap – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien“, ktorého cieľom je vytvorenie bilaterálnej spolupráce s Islandským partnerom – The Directorate of Equality.V rámci  študijnej cesty na Islande sa  expertný tím oboznámil so spôsobom znižovania mzdového rozdielu na Islande, ktorý je v tejto oblasti najefektívnejšou krajinou […]

Prečo je žien stále málo – aj v roku 2020?

Pozývame Vás osláviť Medzinárodný deň žien 2020 dobrou diskusiou. Hovorme o ženách a ich (ne)prítomnosti vo verejných a politických funkciách verejnou diskusiou v .klube pod lampou (Palisády), pondelok, 9.3.2020 o 17,00. Na diskusiu Vás srdečne pozýva Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý od mája 2018 realizuje národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Pozvané odborníčky a odborník […]

Európska stratégia rodovej rovnosti 2020 – 2025

Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu rodovej rovnosti v EÚ. Hoci je EÚ globálnym lídrom v oblasti rodovej rovnosti a v posledných desaťročiach zaznamenala významný pokrok, rodovo podmienené násilie a stereotypy naďalej pretrvávajú: jedna z troch žien v EÚ bola vystavená fyzickému a / alebo sexuálnemu násiliu. Aj keď viac žien absolvuje vysoké školy, v […]

100 ROKOV VOLEBNÉHO PRÁVA ŽIEN V ČESKOSLOVENSKU

Pri príležitosti 100. výročia volebného práva žien v Československu sme zorganizovali na verejnú diskusiu o jeho význame. Čo tomu predchádzalo a ako sa stalo, že sa Československo zaradilo k jednej z prvých krajín, kde bolo všeobecné hlasovacie právo? Aký dopad to malo na životy žien a celej spoločnosti? Aký odkaz má pre nás dnes? Záznam […]

Seminár o rodovej rovnosti v eurofondoch

V dňoch 4-5. februára sa uskutočnil v Bratislave seminár organizovaný Európskou komisiou, DG Justice, so zameraním na uplatňovanie rodovej rovnosti v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF), ako aj problematiky rodového rozpočtovania. Seminár sa uskutočnil v rámci programu vzájomného vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti, ktorého cieľom  je posilniť vzájomné učenie sa medzi krajinami EÚ. Program sa […]

Slovensko sa pripojí ku kampani upozorňujúcej na násilie páchané na ženách

(Pravda, TASR 26.11.2019) Slovensko sa pripojí k celosvetovej kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. Informovala o tom manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Viera Böttcher z Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR), ktorý v utorok odštartovala kampaň Zastavme násilie na ženách. „Kampaň sa bude šíriť prostredníctvom sociálnej siete, kde bude mať […]

Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách

25.november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií […]

Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

Európsky deň rovnosti v odmeňovaní

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Komisie Timmermansa a komisárok Thyssenovej a Jourovej Ženy v Európskej únii stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži, čo je len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku. V tomto roku pripadá európsky Deň rovnosti odmeňovania na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za rovnakú prácu platené. Prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárka pre […]

Deň rovnosti v odmeňovaní alebo platia aj vás ženským eurom?

BRATISLAVA, 28. októbra 2019 – Na Slovensku bol podľa agentúry Trexima rodový mzdový rozdiel v roku 2018 opäť v neprospech žien cca 18 % (ide o rozdiel v priemernej hodinovej mzde v neupravenej forme). Na tejto úrovni rozdiel stagnuje ostatných 5 rokov. Inými slovami, zatiaľ čo muž zarobí na Slovensku na trhu práce jedno euro, […]

Výzva RE na podporu boja proti sexizmu

Divízia rodovej rovnosti Rady Európy vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na grant MVO na podporu boja proti sexizmu. Cieľom tejto výzvy na predloženie návrhov je spolufinancovanie projektu s činnosťami na vnútroštátnej úrovni zameranými na podporu vykonávania odporúčania Rady Európy CM / Rec (2019) 1 o prevencii a boji proti sexizmu a doplnenie činností Rady Európy […]

Poradná rada G7 pre rodovú rovnosť vydala odporúčania na presadzovanie rodovej rovnosti

Poradná rada G7 pre rodovú rovnosť dnes vydáva svoje odporúčania na presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia dievčat a žien a výzvu na akciu.Poradná rada identifikovala 79 osvedčených postupov v zákonoch o rodovej rovnosti v 4 sektoroch (násilie, ekonomické posilnenie, vzdelávanie a zdravie, diskriminácia) a vo všetkých regiónoch sveta. Vyzýva vedúcich predstaviteľov krajín G7 a […]

Správa o rodovej rovnosti za rok 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2018 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2014 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí jedenástou správou. Predkladaná správa za rok 2018 mapuje  pokrok v politike a legislatíve v oblasti rodovej rovnosti. Už tradične prináša […]

Spoločné vyhlásenie komisárky Jourovej a Gabriel k spusteniu kampane #DigitalRespect4Her

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel dnes spustili kampaň s cieľom zvýšenia povedomia o násilí v online priestore, ktorému ženy čelia denno-denne. V spoločnom vyhlásení podotkli: „Dôstojnosť, rešpekt a solidarita platí pre všetkých, aj v online priestore. Žiaľ, realita je od toho veľmi vzdialená, najmä pre ženy a dievčatá, ktoré sú v porovnaní s mužmi […]

Digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét 

Digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét, ktorú vydal v SR Štatistický úrad SR,  sa zameriava na porovnanie žien a mužov vo svojom každodennom živote. Taktiež poukazuje na to, do akej miery sa podobá alebo odlišuje každodenný život žien a mužov v európskych krajinách. Publikácia obsahuje tri kapitoly: Život, dospievanie, starnutie …: Táto kapitola […]