Výzva RE na podporu boja proti sexizmu

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Divízia rodovej rovnosti Rady Európy vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na grant MVO na podporu boja proti sexizmu.

Cieľom tejto výzvy na predloženie návrhov je spolufinancovanie projektu s činnosťami na vnútroštátnej úrovni zameranými na podporu vykonávania odporúčania Rady Európy CM / Rec (2019) 1 o prevencii a boji proti sexizmu a doplnenie činností Rady Európy s členskými štátmi. stavy.

Cieľom aktivít bude:
• Povzbudzovať verejnú diskusiu o výskyte a reakcii na sexizmus rôznymi aktérmi, aby sa podporila vyššia úroveň porozumenia / povedomia o fenoméne a identifikovali sa primerané odpovede, ak sú vhodné a relevantné pre rôzne národné kontexty.
• Podporovať využívanie odporúčania Rady Európy o prevencii a boji proti sexizmu ako konkrétneho nástroja na eradikáciu sexizmu.

Projekt bude vykonávať zastrešujúca mimovládna organizácia so silnými odbornými znalosťami a skúsenosťami s prácou týkajúcou sa presadzovania rodovej rovnosti a práv žien v spolupráci s vnútroštátnymi pobočkami / členskými organizáciami v súvislosti s činnosťami na vnútroštátnej úrovni.

Lehota na predloženie ponúk: 18. novembra 2019

Ponuka sa nachádza tu.