Európska stratégia rodovej rovnosti 2020 – 2025

Posted on Posted in Aktuality

Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu rodovej rovnosti v EÚ. Hoci je EÚ globálnym lídrom v oblasti rodovej rovnosti a v posledných desaťročiach zaznamenala významný pokrok, rodovo podmienené násilie a stereotypy naďalej pretrvávajú: jedna z troch žien v EÚ bola vystavená fyzickému a / alebo sexuálnemu násiliu. Aj keď viac žien absolvuje vysoké školy, v priemere zarábajú o 16% menej ako muži a iba 8% generálnych riaditeľov najväčších spoločností v EÚ sú ženy.

V záujme riešenia tohto problému sa v stratégii rodovej rovnosti 2020 – 2025 stanovujú kľúčové opatrenia na nasledujúcich 5 rokov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby Komisia zahrnula perspektívu rovnosti do všetkých oblastí politiky EÚ. Stratégia načrtáva, ako Komisia splní prísľub prezidentky von der Leyen, že Európa poskytuje rovnaké príležitosti pre všetkých, ktorí majú rovnaké ambície.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla: „Rodová rovnosť je základným princípom Európskej únie, ale ešte nie je realitou. V podnikaní, politike a spoločnosti ako celku môžeme naplno využiť svoj potenciál, iba ak využijeme všetky svoje talenty a rozmanitosť. Ak použijeme iba polovicu populácie, polovica nápadov alebo polovica energie sa stratí. V rámci stratégie rodovej rovnosti sa usilujeme o rýchlejší a väčší pokrok pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami. “

Viceprezidentka pre hodnoty a transparentnosť Vera Jourová uviedla: „Európa je napriek všetkým nedostatkom dobrou adresou pre ženy. Keďže naša spoločnosť prechádza dôležitými prerodmi, či už je to zelená alebo digitálna, musíme zabezpečiť, aby ženy a muži mali rovnaké príležitosti a aby sa nerovnosti ďalej nezvyšovali. Naopak, musíme vytvárať podmienky pre ženy, aby sa stali aktérkami spravodlivého vyváženia práce aj súkromia. “

Komisárka pre rovnosť Helena Dalli uviedla: „Snaha o rovnosť si nevyžaduje presun ničoho z jedného košíka do druhého. Rovnosť je nekonečným zdrojom a je toho dosť pre každého. Na druhej strane, diskriminácia stojí jednotlivcov, ktorí ju trpia, a spoločnosť ako celok veľa osobného uznania, nedostatku meritokracie a straty talentu a inovácie. V rámci stratégie rodovej rovnosti zakotvujeme rodovú rovnosť v jadre rozvoja politík EÚ. Naším cieľom je zabezpečiť, aby ženy nemuseli prekonávať ďalšie prekážky, aby dosiahli to, čo majú muži ako dané, a aby namiesto toho dokázali naplno využiť svoj potenciál. “

Konkrétne opatrenia v oblasti rovnosti 2020 – 2020

Žiadny členský štát EÚ zatiaľ nedosiahol rovnosť medzi ženami a mužmi. Pokrok je pomalý, zatiaľ čo rodové rozdiely pretrvávajú v zamestnanosti, odmeňovaní, starostlivosti a dôchodkoch. Stratégia načrtáva súbor kľúčových opatrení vrátane odstránenia rodovo podmieneného násilia a stereotypov s cieľom preklenúť tieto medzery a umožniť Európe naplno využiť jej potenciál v podnikaní, politike a spoločnosti. zabezpečenie rovnakej účasti a príležitostí na trhu práce vrátane rovnakej odmeny; a dosiahnutie rodovej rovnováhy v rozhodovaní a politike.

V EÚ bolo 33% žien vystavených fyzickému a / alebo sexuálnemu násiliu, zatiaľ čo 55% bolo sexuálne obťažovaných. Ženy v Európe musia byť bez násilia a škodlivých stereotypov. Na dosiahnutie tohto cieľa stratégia požaduje právne opatrenia na kriminalizáciu násilia páchaného na ženách. Komisia má v úmysle rozšíriť najmä oblasti trestnej činnosti, v ktorých je možná harmonizácia v celej Európe, na konkrétne formy násilia páchaného na ženách vrátane sexuálneho obťažovania, zneužívania žien a mrzačenia ženských pohlavných orgánov. Komisia okrem toho navrhne zákon o digitálnych službách s cieľom objasniť aké opatrenia sa očakávajú od platforiem zameraných na boj proti nezákonným činnostiam online vrátane online násilia zameraného na ženy.

 Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a stále čelia prekážkam v prístupe a zostávajú na trhu práce. Rodová rovnosť je nevyhnutnou podmienkou pre inovatívne, konkurencieschopné a prosperujúce európske hospodárstvo. Vzhľadom na demografické výzvy a ekologické a digitálne prechody bude mať podpora žien pri hľadaní zamestnania v odvetviach s nedostatkom kvalifikácie, najmä v odvetviach technológií a umelej inteligencie, pozitívny vplyv na európske hospodárstvo. S cieľom riešiť nerovnosť v odmeňovaní Komisia dnes začína verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania a do konca roku 2020 predloží záväzné opatrenia. Aby sa ženám umožnilo prosperovať na trhu práce, zdvojnásobí sa aj úsilie o presadzovanie noriem EÚ týkajúcich sa rovnováhy pracovného a súkromného života, ktorá umožní skutočný výber žien a mužov, aby sa rozvíjali rovnako osobnostne, ako aj profesionálne. Rodová rovnosť v kontexte trhu práce, sociálneho začlenenia a vzdelania sa bude aj naďalej monitorovať prostredníctvom európskeho semestra.

Ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách vrátane najväčších spoločností v EÚ, kde iba 8% generálnych riaditeľov sú ženy. S cieľom umožniť ženám kariérny postup sa bude Komisia usilovať o prijatie návrhu z roku 2012 o rodovom vyvážení v správnych radách. Komisia bude tiež podporovať účasť žien v politike, a to aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, aj prostredníctvom financovania a výmeny dobrých praxí. Komisia sama sa do konca roku 2024 bude usilovať dosiahnuť 50% rodovú vyváženosť na všetkých úrovniach riadenia.

Začlenenie rodovej perspektívy do všetkých politík EÚ

Pod vedením komisárky pre rovnosť Helenu Dalli a s podporou novovytvorenej osobitnej skupiny pre rovnosť integruje Komisia rodovú perspektívu do všetkých politík a hlavných iniciatív EÚ, tento postup je známy aj ako uplatňovanie rodového hľadiska. Kľúčové výzvy, ktoré dnes ovplyvňujú EÚ, vrátane klimatických zmien a digitálnych transformácií, majú aj rodový rozmer. Ciele stratégie rodovej rovnosti sa odzrkadlia aj v činnostiach EÚ na celom svete, presadzovaní postavenia žien a boja proti rodovo podmienenému násiliu.

Kontext

Únia rovnosti je jednou z hlavných priorít Komisie Ursuly von der Leyen, ako sa uvádza v jej politických usmerneniach. Stratégia rodovej rovnosti, ktorá bola dnes predstavená, je prvou stratégiou Komisie v tejto oblasti rovnosti, ktorá plní záväzky, ktoré prijala prezidentka vo svojich politických usmerneniach.

Stratégiu rodovej rovnosti na roky 2020-2025 (The Gender Equality Strategy) vo štvrtok (5. marca) predstavili spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen aj podpredsedníčkou Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou z Čiech a maltskou komisárkou Helenou Dalli.

Gender Equality Strategy: Striving for a Union of equality, English (64.767 kB – PDF) Download (64.767 kB – PDF)

Viac tu

Pre viac informácií v anglickom jazyku pozrite jednotlivé materiály: