Seminár o rodovej rovnosti v eurofondoch

Posted on Posted in Aktivity

V dňoch 4-5. februára sa uskutočnil v Bratislave seminár organizovaný Európskou komisiou, DG Justice, so zameraním na uplatňovanie rodovej rovnosti v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF), ako aj problematiky rodového rozpočtovania. Seminár sa uskutočnil v rámci programu vzájomného vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti, ktorého cieľom  je posilniť vzájomné učenie sa medzi krajinami EÚ.

Program sa zameriava na politické opatrenia, ako aj na konkrétnu implementáciu v reálnom živote. Program poskytuje príležitosť na diskusiu a výmenu skúseností medzi odborníkmi a odborníčkami z vlády a akademickej obce resp. občianskej spoločnosti a inými relevantnými zainteresovanými stranami. Konečným cieľom je uľahčiť šírenie osvedčených postupov v oblasti rodovej rovnosti v Európe.

Seminár v Bratislave bol zameraný na uplatňovanie rodovej rovnosti v EŠIF, kde odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí prezentoval príklady dobrej praxe vo forme projektov z Európskeho sociálneho fondu, ako aj implementáciu horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien. Kolegyne z ČR prezentovali ich príklady projektov a na záver bola prezentovaní skúsenosť z Rakúska o rodovom rozpočtovaní v štátnej správe. Seminára sa zúčastnili odborníci a odborníčky zo 16 krajín EÚ.

Výsledky zo seminára budú prezentované na stránke programu.