Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

Európsky deň rovnosti v odmeňovaní

Posted on Posted in Aktuality

Spoločné vyhlásenie prvého podpredsedu Komisie Timmermansa a komisárok Thyssenovej a Jourovej

Ženy v Európskej únii stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži, čo je len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku. V tomto roku pripadá európsky Deň rovnosti odmeňovania na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za rovnakú prácu platené.

Prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti vyhlásili:

„Ubehlo 60 rokov, odkedy je zásada rovnakej odmeny súčasťou európskych zmlúv, a predsa ženy po celej Európe stále nepociťujú, že by sa zákony zhodovali s realitou ich každodenného života. V porovnaní so svojimi kolegami pracujú európske ženy stále dva mesiace zadarmo a pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý.

Hoci sme za posledných päť rokov podnikli určité kroky správnym smerom, je potrebné urobiť toho viac a rýchlejšie. Naši občania od nás očakávajú lepšie výsledky.

Deväť z desiatich Európanov – žien a mužov – si myslí, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu platené menej ako muži.

Vedomosti nám dávajú moc, a tak čím viac zlepšíme transparentnosť v otázke základných príčin rozdielu v odmeňovaní, tým ľahšie sa s ním dokážeme vysporiadať. Transparentnosť odmeňovania je dôležitá, aby sme mohli odhaliť prípady mzdovej diskriminácie a aby si zamestnanci a zákazníci mohli vyvodiť svoje vlastné závery a podniknúť opatrenia. V skutočnosti 64 % Európanov uviedlo, že sú za zverejnenie priemerných miezd podľa druhu práce a rodu vo svojej firme.

Transparentnosť odmeňovania spolu s inými riešeniami, ako napr. rovnaké rozdelenie starostlivosti medzi ženami a mužmi, ktoré umožňuje nová smernica EÚ o rodičovskej a opatrovateľskej dovolenke, by nám pomohli vyriešiť základné príčiny rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.

Vítame tak oznámenie zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, ktorá plánuje počas prvých 100 dní svojho nového mandátu navrhnúť opatrenia na zavedenie povinnej transparentnosti odmeňovania.

Musíme pokračovať v boji proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov, a to v záujme vyššej efektivity pracovnej sily a spravodlivejšej spoločnosti.“

Súvislosti

Faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia tzv. sklenému stropu, pracujú v slabšie platených odvetviach alebo často musia niesť primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoju rodinu. Jedným zo spôsobov, ako tieto faktory riešiť, je zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. Komisia na tento účel v apríli 2017 predložila návrh, ktorý Európsky parlament a Rada prijali v januári 2019.

Rozdiely v odmeňovaní taktiež závisia od rodových stereotypov a diskriminácie. Bez väčšej transparentnosti odmeňovania však nie je možné určiť relatívnu váhu týchto príčin.

Počas posledných piatich rokov Junckerovej Komisie boli na úrovni EÚ podniknuté rôzne iniciatívy. Komisia v roku 2014 prijala odporúčanie týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom podpory konkrétnych opatrení na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania, medzi ktoré patrí právo na informácie, audity odmeňovania, podávanie správ o mzdách či zahrnutie otázok rovnakej odmeny do kolektívneho vyjednávania. Správa z roku 2017 o vykonávaní tohto odporúčania zistila nedostatočné vykonávanie a účinnosť opatrení.

Komisia v novembri 2017 spustila akčný plán EÚ na riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Akčný plán zaujíma celostný prístup a rieši všetky rozličné základné príčiny rozdielov v odmeňovaní žien a mužov vrátane lepšej transparentnosti odmeňovania.

Do dnešného dňa boli poskytnuté prostriedky vo výške 14,2 milióna eur na projekty zamerané na boj proti stereotypom, pokiaľ ide o profesijné poradenstvo a voľbu povolania, na ženy v rozhodovacích pozíciách a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, na odstránenie rodových rozdielov počas života a na riešenie rozdielov v zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch.

Komisia začala v roku 2018 vyhodnocovať opatrenia týkajúce sa rovnakého odmeňovania a momentálne toto hodnotenie finalizuje. Rada EPSCO vo svojich záveroch z júna 2019 vyzýva Európsku komisiu, aby aktívne nadviazala na prebiehajúce hodnotenie.

Komisia od januára do apríla 2019 uskutočnila verejné konzultácie s cieľom získať vstupné informácie od širokej škály zainteresovaných strán o fungovaní a vykonávaní právnych predpisov EÚ o rovnosti odmeňovania. Zhrnutie výsledkov je dostupné na internete. Európska komisia teraz pracuje na hodnotení zásady „rovnakej odmeny“, ktorú akčný plán uvádza ako jeden zo svojich cieľov.

Okrem toho dnes Európska komisia vydáva prehľad o vnútroštátnej a európskej judikatúre a osvedčených postupoch, pokiaľ ide o rovnakú odmenu, čo je taktiež cieľom akčného plánu ako súčasť upozorňovania na rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a informovania o nich. Tieto informácie poskytujú prehľad o fungovaní rovnakej odmeny, ale taktiež poukazujú na nedostatky pri presadzovaní zásady rovnakej odmeny v praxi.

Ďalšie informácie

Webová stránka o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov, na ktorej sa nachádza:

  • Informačný prehľad o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov
  • Informačný prehľad o transparentnosti odmeňovania
  • Správa: Vnútroštátne súdne prípady a osvedčené postupy v oblasti rovnosti odmeňovania
  • Príručka o judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v oblasti rovnosti odmeňovania

Najnovší prieskum Eurobarometra o rodovej rovnosti