Štatistický úrad

Štatistický úrad v oblasti rodovej rovnosti

Rodové (gender) štatistiky sú prienikom do sveta žien a mužov v súčasnej spoločnosti, vypovedajúcom o ich postavení v rôznych oblastiach života. Sú štatistickou oblasťou, ktorá prechádza cez tradičné oblasti za účelom identifikácie, produkcie a diseminácie štatistík, ktoré odrážajú realitu života žien a mužov a politické aspekty rodovej rovnosti. Nejde o sledovanie ukazovateľov cez biologický znak – pohlavie, ktorý je daný a nemenný. Rodové štatistiky poukazujú najmä na sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami. Rodová rovnosť má okrem morálnej a sociálnej dimenzie aj výrazné ekonomické opodstatnenie, je nevyhnutnou ekonomickou investíciou do budúcnosti a prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti v mnohých smeroch.

Štatistický úrad SR sa zaoberá problematikou postavenia žien vo viacerých smeroch:

  • vykonáva štatistické zisťovania s cieľom poznať a popísať faktory ovplyvňujúce postavenie žien v spoločnosti
  • šíri relevantné štatistické informácie všetkými dostupnými formami v členení na ženy a mužov
  • poskytuje spoľahlivé a porovnateľné štatistické údaje pre genderové analýzy
  • vykonáva publikačnú činnosť
  • spolupracuje na medzinárodnom projekte OSN pri napĺňaní databáz z oblasti štatistiky rodovej rovnosti za SR
  • aktívne spolupracuje a zúčastňuje sa činnosti Rady Vlády SR pre rodovú rovnosť
  • v súvislosti s Národným akčným plánom pre rodovú rovnosť plní úlohy v oblasti posilňovania rodového aspektu v prierezových štatistikách

Štatistický úrad SR vydal tieto publikácie s problematikou rodovej rovnosti:

Anotácia publikácií: Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie, veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou.

Rodová rovnosť 2015 / Gender equality 2015

Rodová rovnosť 2015

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Rodová rovnosť 2014 KE 60x85

Rodová rovnosť 2014

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Rodová rovnosť 2011/ Gender Equality 2011

Rodová rovnosť 2011 – Gender equality 2011

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Súčasťou stránok sú metodické vysvetlivky s definíciami základných pojmov.

Zdroj: Web stránka štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=27711