Inštitút pre výskum práce a rodiny

Prostredníctvom kontrahovaných úloh s Inštitútom pre výskum práce a rodiny odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zadáva vypracovanie rôznorodých správ, ktoré prispievajú k zmapovaniu aktuálneho stavu z hľadiska uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Nižšie môžete nájsť najnovšie správy Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktoré sa viažu na aktuálnu analýzu Slovenských podmienok, pokiaľ ide o problematiku rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách.

Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – staršie ženy (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy z vidieckeho prostredia (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím  – ženy so skúsenosťou znásilnenia a sexuálneho násilia (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy so zdravotným postihnutím (štúdia)

Viac na stránke IVPR tu

Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien na pracovisku

Mgr. Barbora Holubová, IVPR – výstupy a analýzy v rámci projektu Inštitút rodovej rovnosti:
NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH A RODOVÁ ROVNOSŤ
VEREJNÁ MIENKA K VYBRANÝM OTÁZKAM RODOVEJ ROVNOSTI
RODOVÁ ROVNOSŤ NA SLOVENSKU V POROVNANÍ GLOBÁLNYCH INDEXOV
RODOVÝ POHĽAD NA ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
ÚČASŤ ŽIEN V POLITIKE – POSTOJE, STAV A PERSPEKTÍVA
RODINA A PRAKTIZOVANIE RODIČOVSTVA Z RODOVEJ PERSPEKTÍVY
RODOVÁ PERSPEKTÍVNA V ZDRAVÍ ŽIEN A MUŽOV
TRH PRÁCE A SOCIÁLNA SITUÁCIA ŽIEN
VEDA OPTIKOU RODOVEJ PERSPEKTÍVY A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ RODOVEJ ROVNOSTI

Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – staršie ženy (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy z vidieckeho prostredia (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím  – ženy so skúsenosťou znásilnenia a sexuálneho násilia (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy so zdravotným postihnutím (štúdia)

Viac na stránke IVPR tu