„Lokálna samospráva zvyšujúca povedomie občanov v regiónoch“ – projekt Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves v snahe podporiť činnosť, diskusie a úvahy týkajuce sa európskeho občianstva a demokracie, spoločnych hodnôt, spoločnej histórie a kultúry, bolo v rokoch 2007-2008 spracovateľom a realizátorom niekoľkých projektov grantového programu Európskej komisie „Európa pre občanov“. Jedným z nich je úspešný projekt „lokálna samospráva zvyšujúca povedomie občanov v regiónoch“. Snahou tohto projektu bolo podporiť medzinárodnú spoluprácu v rámci existujúcej siete partnerských miest mesta Spišká Nová Ves, s cieľm rozvinúť a podporiť v roku 2008 spoločenskú diskusiu na vybranú tému rovnosť príležtostí a rodová rovnosť.

Hlavnou aktivitou projektu bola realizácia konferencie na tému rodová rovnosť a rovnosť príležitostí, ktorá sa uskutočnila  26. – 28. 11. 2008 v Hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi.

Hlavné témy konferencie:

1. ozrejmiť legislatívny, sociálny a inštitucionálny rámec pre zabezpečenie rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v zúčastnených krajinách

2. možnosť účasti samosprávnych orgánov pri zabezpečovaní rodovej rovnosti

3. význam a aktivity neziskového sektora v danej problematike

Hlavné ciele konferencie:

1. vytvoriť priestor a podmienky pre dialóg subjektov pôsobiacich v oblasti rodovej rovnosti na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,

2. posilniť spoluprácu medzi samosprávami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti rodovej rovnosti,

4. identifikovať spoločné projektové zámery, ktoré vzniknú na základe výmeny skúseností v oblasti rodovej rovnosti v sieti partnerských miest.

 

Materiály z konferencie:

úvod .pdf

o projekte .pdf

závery konferencie .pdf

zoznam prispievateľov .pdf

Zoznam príspevkov a abstrakty:

1. Gender mainstreaming – politika EÚ o rovnosti príležitosti mužov a žien

Prof. PhDr. A. Tokárová, CSc, Prešovská univerzita

2. Otcovstvo ako otázka verejnej politiky

Mgr. Dávid Bosý, EsFem

3. Centrum pre rodovú edukáciu

Mgr. M. Bosá, EsFem o.z., Prešov

4. Inštitucionálny rámec rovnosti príležitostí na Slovensku, Návrh štruktúry aktualizácie akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012

Mgr. Katarína Sirotná, MPSVaR SR

5. Informačné a poradenské centrum v rámci projektu „Modelový program podpory zosúladenie profesného a rodinného života – kraj Vysočina“

M. Bohuslavová, Český zväz žien, Havlíčkov Brod, ČR

6. Legislatívny rámec rodovej rovnosti na Slovensku

JUDr. Z. Magurová, Ústav štatu a práva SAV

7. Projekt FEMA centrum

Ing. M. Bednárová, Obec Spišský Hrhov

8. Prezentácia projektu Ženy ženám

Ing. Bc. J. Brziaková, Akadémia vzdelávania, Spišská Nová Ves

9. Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac

Mgr. E. Fiedlerová, ÚMC Bratislava

10. Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami v Poľskej republike

Sławomir Majewski , Grójec, Poľsko

11. Meníme stereotypy?

M. Huštatýová, KO Únia žien Slovenska, Košice

12. Samospráva – jej úlohy a možnosti v oblasti realizácie politiky

Doc. PaedDr. T. Matulayová, PhD, Prešovská univerzita

 

Zostavovatelia zborníka: Ing. Zuzana Záborská, Ing. Mária Klímová

Fotografie: Ing. Lucia Kormošová

Kofinancované Európskou Úniou cez program “Európa pre občanov ” 2007 – 2013.

Pridaj komentár