Rodová rovnosť – nové otázky, nové výzvy (18.november 2008, Hotel Bôrik, Bratislava)

Dňa 18. novembra 2008 sa v hoteli Bôrik v Bratislave konala konferencia „Rodová rovnosť – nové otázky, nové výzvy“. Konferenciu organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Radou vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť.

Zámerom konferencie bolo prispieť k definovaniu politiky rodovej rovnosti na základe výsledkov výskumu, doterajších projektových skúseností, ale aj skúseností členských krajín EÚ a dokumentov prijatých na úrovni OSN a Rady Európy.

Otvorenie konferencie Rodová rovnosť - nové otázky nové výzvy
Otvorenie konferencie Rodová rovnosť - nové otázky nové výzvy

Cieľom konferencie bolo otvoriť širokú platformu na výmenu skúseností pri hľadaní odpovedí na aktuálne výzvy a problémy v pripravovaných koncepčných dokumentoch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorými sú Národná stratégia rodovej rovnosti 2009 – 2013 a Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012.

Konferenciu možno považovať za národné stretnutie expertov a expertiek v oblasti rodovej rovnosti. Stretnutie prinieslo množstvo nových poznatkov a pohľadov na prezentovanú problematiku. V rámci úvodných vystúpení odzneli k problematike rovnosti žien a mužov ako novej dynamike XXI. storočia vystúpenia Viery Tomanovej, ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Emílie Kršíkovej, štátnej tajomníčky MPSVR SR, Viliama Figuscha, riaditeľa Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave, Eriky Kvapilovej, zástupkyne regionálnej riaditeľky UNIFEM pre strednú a východnú Európu a Viery Hanulákovej, riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Prvý modul konferencie bol zameraný na identifikovanie vypuklých problémov rodovej nerovnosti. V rámci prvého interaktívneho panelu bola osobitná pozornosť venovaná rodovej segregácii na trhu práce a rodovému mzdovému rozdielu. V druhom interraktívnom paneli odzneli prezentácie o pretrvávaní tradičných rodových stereotypov a o možnostiach zvyšovať rodovú rovnosť v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a médií.

Profesorka Tokárová z Prešovskej univerzity lektorovala 1 modul konferencie Národná stratégia rodovej rovnosti
Profesorka Tokárová z Prešovskej univerzity lektorovala 1 modul konferencie Národná stratégia rodovej rovnosti

Druhý modul bol venovaný problematike násilia páchaného na ženách, ktoré je považované za výrazné porušovanie ľudských práv. Z tohto dôvodu je prevencia a eliminácii násilia páchaného na ženách dôležitou celospoločenskou výzvou. Vystúpenia a diskusia v prvom popoludňajšom interaktívnom paneli sa zamerala na legislatívnu oblasť a na oblasť prevencie a pomoci. Druhý interaktívny panel sa venoval oblasti výskumu a skúsenostiam získaným z realizovaných projektov.

Tlačová konferencia - príhovor pani ministerky k novinárom
Tlačová konferencia - príhovor pani ministerky k novinárom

Súčasťou konferencie bola tlačová konferencia a výzva k pripojeniu sa k internetovej kampani UNIFEMu pod názvom “Povedzte NIE násiliu na ženách” (Say NO to Violence against Women). Kampaň vyzvala ľudí, aby pridali svoje meno do „virtuálnej” knihy na internetovej stránke, ktorá bola vytvorená špeciálne pre tento účel: www.saynotoviolence.org. „Tvárou“ kampane sa stala vyslankyňa dobrej vôle OSN Nicole Kidman.

Tlačová konferencia - prezentácia celosvetovej kampane OSN za ukončenie násilia páchaného na ženách
Tlačová konferencia - prezentácia celosvetovej kampane OSN za ukončenie násilia páchaného na ženách

 

Ministerka a štátna tajomníčka MPSVR SR sa svojim podpisom pripájajú ku kampani Povedz NIE násiliu na ženách
Ministerka a štátna tajomníčka MPSVR SR sa svojim podpisom pripájajú ku kampani Povedz NIE násiliu na ženách

Lektorkami konferencie boli pani Anna Tokárová z Prešovskej univerzity a pani Sylvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

 

Účastníci a účastníčky konferencie
Účastníci a účastníčky konferencie

Všetky tu publikované názory nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej komisie.

Materiály z konferencie:

pozvánka . pdf

zborník z konferencie .pdf

Úvodné vystúpenia – Výzvy agendy rodovej rovnosti

 Príhovor pani ministerky Viery Tomanovej .pdf

Príhovor štátnej tajomníčky MPSVR SR Emílie Kršíkovej .pdf

Príhovor riaditeľky odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR Viery Hanulákovej .pdf

Aktuálna činnosť Rady Európy v oblasti rodovej rovnosti – Figusch .pdf

I. interaktívny panel   Rodová segregácia na trhu práce a rodový mzdový rozdiel

Rodové mzdové rozdiely – Olexa .pdf

Rodová segregácia a rodový mzdový rozdiel na trhu práce – Barošová .pdf

Rodový mzdový rozdiel v SR – Kadlečík .pdf

II. interaktívny panel   Pretrvávanie tradičných stereotypov a zvyšovanie rovnosti žien a mužov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Vzdelávanie ako nástroj odstraňovania rodových nerovností – Kulašiková .pdf

Európske akcenty problematiky rodovej rovnosti-výzvy pre SR – Porubänová .pdf

Úvodné vystúpenia – Problematika násilia páchaného na ženách

Návrh štruktúry aktualizácie NAP násilie – Vranová .pdf

Prevencia a eliminácia násilia, Aplikácia nových legislatívnych ustanovení – Magurová .pdf

I. interaktívny panel   Oblasť prevencie a pomoci

Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch, oblasť prevencie a  pomoci – Karlovská .pdf

Domáce násilie. Práca s násilnými osobami ako forma terciárnej prevencei – Bartová .pdf

Pomoc ženám v krízových situáciách z pohľadu sociálnej pracovníčky – Andruchova .pdf

II. interaktívny panel   Oblasť výskumu

Výskum násilia páchaného mužmi na ženách – Holubová .pdf

Sexuálne obťažovanie na pracovisku – kontroverzna tema – Chaloupková .pdf

Negatívne taktiky a postupy na pracoviskách – ich identifikácia a prevencia – Rajzinger .pdf

Pridaj komentár