Twinningový projekt

Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming – Gender mainstreaming pre Slovensko

ORRRP realizoval v rokoch 2005 až 2006 Twiningový projekt Gender mainstreaming pre Slovensko.

Twinning je iniciatívou Európskej komisie, ktorá bola po prvýkrát spustená v roku 1998 v kontexte prípravy na rozširovanie Európskej únie. Twinning sa stal nástrojom zameraným na spoluprácu so štátnou administratívou s cieľom asistovať kandidátskym krajinám pri posilňovaní ich administratívnych a súdnych kapacít pri implementácii komunitárnej legislatívy ako nového členského štátu EÚ.

Francúzske Ministerstvo práce, sociálnej súdržnosti a bývania spolu so svojou agentúrou GIP International predložilo návrh na tento twiningový projekt, ktorý odpovedal na záujem slovenskej strany posilniť administratívne kapacity SR v oblasti “gender mainstreaming“. Slovenská strana sa stotožnila s francúzskym návrhom a na výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo 21. októbra 2004 v Bratislave, si slovenská strana za vedúceho partnera projektu vybrala Francúzsko (Leading partner) a za juniorského partnera Nemecko (Junior partner).  

Projekt, ktorý trval 12 mesiacov, sa uberal troma hlavnými smermi, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Francúzski experti/ky participovali v rámci všetkých troch častí, nemeckí experti/ky boli zapojení do vzdelávacích aktivít.

Odborná podpora v oblasti inštitucionálnych mechanizmov

 • Založenie siete (network) zloženej zo štátnych zamestnancov a verejných činiteľov (na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni), ktorých úlohou bude realizovať a koordinovať politiku rodovej rovnosti v SR
 • Vytvorenie evaluačných procesov, ktoré budú hodnotiť verejné politiky týkajúce sa otázok rodovej rovnosti 

Školenie v oblasti rodových otázok

 • Vyškolenie približne 300 odborníkov (štátni zamestnanci, MVO, sociálni partneri, univerzity, atď.) v Bratislave a v regiónoch Slovenska
 • Organizácia tematických konferencií
 • Tréningy trénerov s cieľom zaistiť udržateľnosť projektu
 • Podpora pri príprave konkrétnych projektov týkajúcich sa otázok rovnosti mužov a žien
 • Organizácia študijných návštev vo Francúzsku a v Nemecku 

Koncepcia a aplikácia komunikačnej stratégie

 • Návšteva viceprezidentky francúzskeho senátu, pani Michèle André, pri oficiálnom začiatku projektu v Bratislave Organizácia záverečnej konferencie
 • Vypracovanie a distribúcia publikácií , brožúr a ďalších podporných dokumentov, ktoré budú obsahovať hlavne ukážky dobrých skúseností v oblasti realizovania rodovej rovnosti v praxi
 • Vytvorenie internetovej stránky týkajúcej sa rodových otázok

Projekt bol spustený 20. októbra 2005, pričom oficiálne bol uvedený 13. decembra 2005. 

Výsledky projektu

V rámci jednoročného twiningového projektu (november 2005 – 2006) – “Posilňovanie administratívnych kapacít v oblasti gender mainstreaming – Gender mainstreaming pre Slovensko – sme zrealizovali nasledujúce aktivity:

Rodové semináre  

 

Tematické workshopy na rodovú tému

 • Seminár o rodovej diskriminácii pre Inšpektoráty práce, máj 2006, Malá Lučivná 
 •  Rovnosť príležitostí žien a mužov v politike, máj 2006, Bratislava 
 • Násilie proti ženám, máj 2006, Košice
 • Seminár pre Osobné úrady ústredných orgánov štátnej správy (9.október 2006)
 • Seminár pre riaditeľov(ky) sekcií a odborov ústredných orgánov štátnej správy (12.október 2006)
 • Workshop Odbory a rodová rovnosť (9.november 2006)
 • Tréning trénerov (7. – 8. november 2006)

 

Konferencie k projektu 

 

Študijné cesty 

 • júnová (24. – 30.) Francúzsko – Nemecko 
 • septembrová (9. – 15.) Francúzsko – Nemecko
  Nosné témy: 
  1. zosúlaďovanie profesionálneho a rodinného života
  2. násilie na ženách; návšteva krízového centra 

 

Publikácie 

 • Sprievodná prezentácia k projektu    
  —  GASPARD Françoise, HEINEN Jacqueline: Príručka integrácie rovnosti príležitostí žien a mužov v lokálnej politike – preklad
  —  TONDORF Karin, RANFTL Edeltraud: Praktická príručka k implementácii rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu rovnakej hodnoty pre mužov a ženy – preklad (pripravuje sa finálna verzia)
  Príručka dobrých skúseností v oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov na Slovensku 

Kampaň pohladníc
V polovici septembra 2006 sme spustili krátkodobú kampaň, ktorej cieľom je rozširovať informácie o politike rodovej rovnosti a zároveň zoznamovať verejnosť s touto problematikou. Počas dvoch týždňov  v sptembri budú pohľadnice voľne distribuované v Bratislave, Košiciach, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici. prezentačná pohľadnica