Seminár o rodovej diskriminácii pre Inšpektoráty práce

Seminár o rodovej diskriminácii pre Inšpektoráty práce, máj 2006, Malá Lučivná

Všeobecné informácie

Dátum 3. – 4. máj 2006
Miesto konania účelové zariadenie MPSVaR SR
Organizátori SNSĽP, twiningový projekt MPSVaR SR
Cieľová skupina inšpektori (ky) práce

Kontext
Na základe žiadosti Národného inšpektorátu práce tím twinningového projektu MPSVaR SR “Posilňovanie administratívnych aktivít v oblasti gender mainstreaming” – Gender Mainstreaming pre Slovensko v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP) zorganizoval v dňoch 3. a 4. mája 2006 2-dňový workshop, ktorý sa konal v účelovom zariadení MPSVaR SR v Malej Lučivnej.

Cieľovou skupinou boli inšpektori (ky) práce, okrem dvoch účastničiek za Národný inšpektorát práce sa zúčastnili vždy dvaja (dve) inšpektori (ky) za každý krajský inšpektorát práce.

Ciele
Toto podujatie malo dvojaký cieľ:

– poskytnúť komparatívnu analýzu slovenskej legislatívy určenej na boj s diskrimináciou s legislatívou iných členských štátov EÚ
– na základe pozitívnych skúseností z rôznych štátov zlepšiť metódy kontroly uplatňovania tejto legislatívy používané slovenskými inšpektormi práce.

Program
1. deň – Legislatívny rámec na Slovensku, vo Francúzsku a v Nemecku
2. deň – Kontrola rodovej rovnosti v praxi
Celý program nájdete tu.

Prednášajúci

JUDr. Daniela Gemerská
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ( SNSĽP) Je spoluautorkou Správy o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike, pracovala taktiež ako lektorka vzdelávacích aktivít súvisiacich s antidiskriminačnou legislatívou v SR. V minulosti pôsobila v ústredných orgánoch štátnej správy a v samospráve.

JUDr. Gemerská v súčasnosti pracuje ako vedúca sekcie právnych služieb v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva a ako zástupkyňa výkonnej riaditeľky SNSĽP.

¤

Laure Ginesty
Francúzsko, ANAEM Pani Ginesty získala vo Francúzsku Master a postgraduálny diplom v oblasti verejného práva. Je členkou Inšpektorátu práce vo Francúzsku ako aj Asociácie pre inšpektorát práce vo Francúzsku. Špecializuje sa najmä na pracovné a migračné právo. Má viac ako desaťročné skúsenosti s problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovnoprávnymi vzťahmi (práca v Inšpektoráte práce, legislatívna práca, školenia, implementácia).

V súčasnosti pracuje ako odborná poradkyňa generálneho manažéra pre pracovnú migráciu a monitoring odborného rozvoja v ANAEM (Národná agentúra pre prijatie cudzincov a migrantov).

¤

Dr. Andrea Jochmann-Döll
Nemecko, GEFA Dr. Jochmann-Döll má bohaté skúsenosti s implementáciou gender mainstreaming a rodovej rovnosti (školenia, konzultácia a poradenstvo), v oblasti vyhodnocovania práce a rovnakého odmeňovania, rozvoja tímu, leadership, komunikácie, atď.

Zároveň je pre tieto oblasti trénerkou a poskytuje v nich poradenstvo. V minulosti pracovala vo súkromnej firme v oceľovom priemysle, ako riaditeľka pre vzdelávanie a školenia a ako zástupkyňa žien, kde nadobudla skúsenosti v oblasti zlepšovania pracovných podmienok a príležitostí žien.

V súčasnosti pracuje ako líderka Spoločnosti pre výskum a poradenstvo GEFA.

¤

Ing. Anton Kasana
Národný inšpektorát práce Nitra Ing. Kasana má vyše 30 ročné skúsenosti s prácou v oblasti inšpekcie práce. Od mája 2005 je námestníkom generálneho inšpektora práce Národného inšpektorátu práce (ďalej NIP) v Bratislave.

V súčasnosti pracuje ako zástupca pre inšpekciu práce. Z poverenia NIP je od apríla 2005 odborným riešiteľom projektu ES EQUAL “Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce”.

¤

PhDr. Zuzana Kulašiková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PhDr. Kulašiková pracovala v Historickom ústave SAV a neskôr sa ako pedagogička venovala najmä práci so spoločenskovednými a ľudskoprávnymi aspektmi vzdelávacieho procesu. Od roku 1999 sa v rámci Odboru rodovej a rodinnej politiky MPSVaR SR profesionálne venuje problematike rodovej rovnosti a jej implementácii v praxi.

Prednášky
V tejto časti nájdete kompletné prezentácie prednášajúcich ako aj abstrakty ich prednášok.

Výsledky
Oba dni boli veľmi intenzívnou a plodnou výmenou skúseností. Prítomní inšpektori(ky) vysoko ocenili odznené prezentácie na tému francúzskej a nemeckej antidiskriminačnej legislatívy ako aj poznatky o jej uplatňovaní.

Porovnanie všetkých troch krajín bolo obohatením pre všetkých zástupcov (kyne) inšpektorátov práce; umožnilo im analyzovať rozdiely a spoločné existujúce body medzi všetkými troma systémami (slovenský, francúzsky, nemecký) a zároveň presnejšie vnímať v čom by si Slovensko mohlo vziať príklad zo zahraničia.

V náväznosti na toto podujatie sa dve inšpektorky práce z NIP Košice zúčastnili v júni študijnej cesty v Paríži a v Nemecku. Počas nej mali možnosť navštíviť podniky, ktoré zaviedli interné akčné plány posilňujúce profesnú rovnosť mužov a žien.

Vyhodnotenie
Na konci workshopu každý(á) z inšpektorov(riek) vyplnili vyhodnocovacie formuláre. Časť predstavujú nasledovné štatistické údaje.

Hodnotiaca stupnica na formulári:
4 = úplne spokojný/ á (max.)
3 = spokojný/ á do veľkej miery
2 = veľmi málo spokojný/ á
1 = úplne nespokojný/ á (min.)

 

Priemer

Všeobecná spokojnosť

Dosiahnutie očakávaní

Úroveň prijatia

Obsah aktivít

Kvalita sprevádzania

Pedagogická podpora

Organizácia

Život v skupine

3,62

3,79

3,68

3,84

3,47

3,63

3,47

3,58

3,53

Pridaj komentár