Prednášky

Prednášky – workshop pre inšpektoráty práce

 

JUDr. Daniela Gemerská  Antidiskriminačná legislatíva a riešenie konkrétnych prípadov diskriminácie na trhu práce v Slovenskej republike 
(abstrakt)            Prednášajúca sa v úvode venuje základným východiskám právnej úpravy ľudských práv na Slovensku, pričom spomína aj príslušné európske smernice, prevzaté v zákone č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (ďalej len „antidiskriminačný zákon“).
          Príspevok ďalej rozoberá jednotlivé obsahové aspekty antidiskriminačného zákona – definíciu diskriminácie, kompetentného posudzovateľa, prípady zákonnej diskriminácie na základe tohto zákona (priamu a nepriamu diskrimináciu, obťažovanie a neoprávnený postih; diskrimináciu na  pokyn a nabádanie na diskrimináciu). Prednášajúca sa ďalej zaoberá aj tzv. preneseným (obráteným) dôkazným bremenom a úpravou tzv. pozitívnej diskriminácie.
           Ďalšia časť príspevku sa sústreďuje na úlohu Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) v tejto oblasti, pričom jeho pôsobenie je ilustrované viacerými konkrétnymi prípadmi z praxe (Rodová rovnosť pri prístupe k zamestnaniu; Obťažovanie na pracovisku; Nerovnaké zaobchádzanie v oblasti prístupu k zamestnaniu; Rodová rovnosť v oblasti prepúšťania zo zamestnania; ďalšie).
           V závere nájdeme aj niekoľko odporúčaní k téme.

 

Ing. Anton Kasana  Analýza všeobecne záväzných právnych predpisov z pohľadu možnej rodovej nerovnosti
(abstrakt)            Príspevok rozoberá najmä Zákon č. 311/2001 Z. z –  Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len zákonník práce) vo svetle determinantov rodovej nerovnosti práce, pričom sa dotýka štyroch základných zásad: 1. prístup k zamestnaniu, 2. odmeňovanie a pracovný postup, 3. odborné vzdelávanie, 4. pracovné podmienky.
          Významná časť prednášky sa sústreďuje aj na zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch  a obdobných právnych vzťahoch v kontexte antidiskriminačného zákona a kompetencií inšpektorov (riek) práce.
Projekt EQUAL: Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce
(abstrakt)            V úvode sú zadefinované hlavné ciele projektu vo vzťahu k zvýšeniu ústretovosti pracovných podmienok k rovnosti príležitostí na trhu práce. Autor ďalej menuje partnerov, motívy realizácie projektu; poskytuje definíciu základných pojmov (rod, rodová rovnosť, rovnosť príležitostí žien a mužov) a zároveň vysvetľuje dôvody aplikácie rodovej rovnosti na pracovisku. V ďalšej časti približuje štruktúru odporúčaní Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci s ohľadom na rodové scitlivovanie a podáva niekoľko príkladov rozdielov medzi rodmi v spojení s rizikom a zdravím. Okrem iného upozorňuje aj na rozdiely v práci žien, intersexuálne rozdiely; rodové stereotypy a predsudky v tejto oblasti. 
           Záver sa sústreďuje na špecifické ciele v tejto oblasti, jednotlivé silné a slabé aspekty, prípadné riziká a príležitosti do budúcnosti.

 

Dr. Andrea Jochmann – Döll  Nemecká legislatívny rámec v kontexte rodovo založenej diskriminácie
(abstrakt)            Začiatok prezentácie sa v kontexte rodovo založenej diskriminácie sústreďuje na stručnú analýzu európskej legislatívy, nemeckých právnych predpisov (ústava, občiansky zákonník) ako aj  jednotlivých tematicky príslušných zákonov (súkromný sektor – Zmluva pre závodných predstaviteľov; verejný sektor (zákony o predstaviteľoch zamestnancov). 
             Autorka ďalej prezentuje ďalšie opatrenia týkajúce sa rovnosti pre verejný (zákony na federálnej a regionálnej úrovni) a súkromný sektor (dohody na báze dobrovoľnosti).
Posudzovanie rodovo založenej diskriminácie v Nemecku
(abstrakt)            V druhej časti svojej prezentácie sa autorka zaoberá kompetentnými kontrolnými orgánmi v kontexte rodovej rovnosti, témami dôkazného  bremena a detailnejšie aj témou rovnakého odmeňovania, pričom uvádza postupy v praxi v prípadoch diskriminácie. 
             V kontexte podmienok žalôb v oblasti rovnosti v Nemecku prednášajúca pripája niekoľko praktických prípadových štúdií (ABAKABA – Analytické hodnotenie pracovnej činnosti podľa Christiana Katza a Christofa Baitscha; prípad Hannover).
            Záverom rozobrala požiadavky EÚ na schémy hodnotenia práce.

 

 

Laure Ginesty  Posudzovanie prípadov v kontexte rodovo založenej diskriminácie vo Francúzsku
(abstrakt)            Príspevok v úvode ponúka historický exkurz k vývoju francúzskych legislatívnych nástrojov zameraných na rodové otázky v kontexte boja proti diskriminácii a podpory rovnosti.
            Autorka postupne ďalej rozoberá jednotlivé aspekty a) priameho boja proti diskriminácii a zároveň aj b) preventívneho boja proti diskriminácii prostredníctvom podpory rodovej rovnosti, aby sa odstránili nerovnosti.
            V ďalšej časti svojho príspevku sa zaoberá vykonávaním kontroly rodovej rovnosti inšpektormi (kami) práce vo Francúzsku (rozobratie jednotlivých fáz kontroly s praktickými poznámkami).
            V závere ponúka niekoľko myšlienok a tipov z praxe pri kontrole v podnikových štruktúrach.

Pridaj komentár