Vzdelávanie pre štátnu správu

Program seminárov pre štátnu správu

Všeobecné informácie

miesto: Župné námestie 5, budova UPSVaRu (pre I. modul)
čas: 9.00 – 16.00
viac info: honschova@employment.gov.sk

Cieľová skupina: Štátni zamestnanci a zamestnankyne a mimovládne organizácie
Cieľ: Ponúknuť záujemcom kompletného sprievodcu rodovou problematikou, čo im umožní načrtnúť, vypracovať a neskôr aj zrealizovať projekt súvisiaci s rovnosťou medzi mužmi a ženami. Moduly budú rozložené na niekoľko mesiacov, aby mali účastníci dostatočný čas venovať sa jednotlivým prípravným fázam projektu.
Obsah seminára: Tento seminár bude trvať spolu 6 dní a bude sa skladať z 3 modulov.
Metódy:
  • Práca počas seminára bude zorganizovaná v pracovných skupinách s využitím interaktívnych nástrojov.
  • Budú vytvorené homogénne skupiny, zorganizované podľa oboru, v ktorom účastníci pracujú.
  • Skupiny sa budú podľa možnosti skladať z MVO a štátnych zamestnancov, čo uľahčí ich vzájomné prepojenie a výmenu informácii.

Informácie o obsahu jednotlivých modulov

Modul I (2 dni) Súčasný stav nerovností medzi mužmi a ženami na Slovensku • Prezentácia európskych politík v oblasti rovnosti • Práca v skupinách na tému rodových stereotypov • Reflexia o výhodách, ktoré by priniesla väčšia rovnosť medzi ženami a mužmi • Prezentácia dokumentov a inštitúcií, ktoré majú do činenia s rovnosťou mužov a žien na Slovensku • Prezentácia gender mainstreaming a niekoľkých dobrých skúseností • Prezentácia metódy ako integrovať princípy rodovej politiky v profesionálnej praxi
Modul II (2 dni) Práca na problémových častiach v súvislosti s integráciou rovnosti žien a mužov do profesionálnej praxe • Stratégia manažmentu projektu • Práca na fiktívnych alebo reálnych prípadových štúdiách • Vypracovanie projektu v súvislosti s rovnosťou mužov a žien
Modul III (2 dni) Práca na základe pokroku dosiahnutom v predchádzajúcich moduloch, príp. s problémami, s ktorými sa účastníci stretli pri vypracovávaní svojho projektu • Metódy ako pokračovať v riadení projektu • Prezentácia európskych programov v oblasti rovnosti mužov a žien • Metódy ako vypracovať žiadosť o grant z európskych programov

Pozn: Moduly je možné absolovovať len ako celok, teda nie je možné si vybrať len jeden alebo dva z nich.

Pridaj komentár