Vzdelávanie pre VÚC

Program seminárov pre vyššie územné celky

Všeobecné informácie

miesto: v jednotlivých VÚC
čas: 9.00 – 16.00
viac info: honschova@employment.gov.sk

Cieľová skupina: Zamestnanci a zamestnankyne VÚC; mimovládne organizácie a ďalší účastníci vybratí zo strany VÚC
Cieľ: Ponúknuť záujemcom kompletného sprievodcu rodovou problematikou, čo im umožní načrtnúť, vypracovať a neskôr aj zrealizovať projekt súvisiaci s rovnosťou medzi mužmi a ženami. Moduly budú rozložené na niekoľko mesiacov, aby mali účastníci dostatočný čas venovať sa jednotlivým prípravným fázam projektu.
Obsah seminára: Tento seminár bude trvať spolu 6 dní a bude sa skladať z 3 modulov.
Metódy:
  • Práca počas seminára bude zorganizovaná v pracovných skupinách s využitím interaktívnych nástrojov.
  • Na regionálnej úrovni budú vytvorené skupiny v každom VÚC.
  • Skupiny sa budú skladať z MVO a zo zamestnancov VÚC, čo uľahčí ich vzájomné prepojenie a výmenu informácii.

Informácie o obsahu jednotlivých modulov

Modul I

(2 dni)

Súčasný stav nerovností medzi mužmi a ženami na Slovensku • Prezentácia európskych politík v oblasti rovnosti • Práca v skupinách na tému rodových stereotypov • Reflexia o výhodách, ktoré by priniesla väčšia rovnosť medzi ženami a mužmi • Prezentácia dokumentov a inštitúcií, ktoré majú do činenia s rovnosťou mužov a žien na Slovensku • Prezentácia gender mainstreaming a niekoľkých dobrých skúseností • Prezentácia metódy ako integrovať princípy rodovej politiky v profesionálnej praxi
Modul II

(2 dni)

Práca na problémových častiach v súvislosti s integráciou rovnosti žien a mužov do profesionálnej praxe • Stratégia manažmentu projektu • Práca na fiktívnych alebo reálnych prípadových štúdiách • Vypracovanie projektu v súvislosti s rovnosťou mužov a žien
Modul III

(2 dni)

Práca na základe pokroku dosiahnutom v predchádzajúcich moduloch, príp. s problémami, s ktorými sa účastníci stretli pri vypracovávaní svojho projektu • Metódy ako pokračovať v riadení projektu • Prezentácia európskych programov v oblasti rovnosti mužov a žien • Metódy ako vypracovať žiadosť o grant z európskych programov

Pridaj komentár