Práva LGBTI ľudí

Často kladené otázky

Čo znamená skratka LGBTI?

LGBT znamená lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia. Kým tieto pojmy sa stávajú celosvetovo čím ďalej známejšími, v rôznych kultúrach sa môžu objaviť aj iné termíny na označenie ľudí, ktorí vytvárajú páry rovnakého pohlavia, alebo tých, ktorí prejavujú svoje nebinárne rodové identity (ako napr. hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, travesty, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara a Two-Spirit). V oblasti ľudských práv sa lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia stretávajú so spoločnými, ale aj odlišnými problémami. Intersexuálni ľudia (teda ľudia narodení s netypickými pohlavnými charakteristikami) zažívajú časté porušovanie  ľudských práv rovnako ako LGBTI osoby (pozri nižšie). 

Čo je sexuálna orientácia?

Sexuálna orientácia osoby označuje jej telesnú, romantickú a/alebo emocionálnu príťažlivosť k iným ľuďom. Každý človek má sexuálnu orientáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jeho identity. Mužov gejov a lesbické ženy priťahujú osoby rovnakého pohlavia ako sú oni/y sami/y. Heterosexuálnych ľudí priťahujú osoby rozdielneho pohlavia ako sú oni/y. Bisexuálnych ľudí môžu priťahovať osoby rovnakého, ako aj odlišného pohlavia. Sexuálna orientácia nesúvisí s rodovou identitou. 

Čo je rodová identita?

Rodová identita odráža schopnosť človeka vnútorne a individuálne pociťovať rod. Rodová identita osoby je väčšinou zhodná s pohlavím, ktoré jej bolo pripísané pri narodení. Transrodové osoby pociťujú nesúlad medzi vedomím svojho rodu a pohlavím, ktoré im bolo pripísané pri narodení. V niektorých prípadoch môže ich výzor, správanie a iné navonok prejavované znaky byť v rozpore so spoločenskými očakávaniami správania podľa rodových stereotypov. 

Čo znamená transrodový?

Transrodový (niekedy používaná skrátená verzia „trans“) je zastrešujúci termín používaný na popísanie širokej palety identít – zahŕňa transsexuálnych ľudí, cross-dresserov/cross-dresserky (niekedy označovaných ako „transvestiti“), ľudí, ktorí sa identifikujú ako „tretí rod“, a iné osoby, ktorých vzhľad a charakteristiky sú vnímané ako rodovo netypické. Trans ženy sa identifikujú ako ženy, ale pri narodení boli označené ako muži. Trans muži sa identifikujú ako muži, ale pri narodení im bol pripísaný ženský rod. Niektorí transrodoví ľudia vyhľadávajú operačné zákroky alebo berú hormóny, aby sa ich telo zosúladilo s ich rodovou identitou, iní zasa nie. 

Čo je intersexuálny?

Intersexuálna osoba sa narodí s pohlavnou anatómiou, reprodukčnými orgánmi a/alebo chromozomálnou kombináciou, ktoré nezapadajú do bežnej definície „mužské“ alebo „ženské.“ Toto môže byť očividné hneď pri narodení alebo aj neskôr. Intersexuálna osoba sa môže identifikovať ako muž alebo žena alebo ani jedno z toho. Status intersexuálnej osoby nie je o sexuálnej orientácii alebo rodovej identite: intersexuálni ľudia zažívajú rovnaký rozsah sexuálnych orientácií a rodových identít ako ostatní ľudia. 

Čo je homofóbia a transfóbia?

Homofóbia je iracionálny strach, nenávisť alebo odpor k lesbám, gejom alebo bisexuálnym ľuďom; transfóbia označuje iracionálny strach, nenávisť alebo odpor k transrodovým osobám. Keďže termín homofóbia je rozšírený a zrozumiteľný, často sa používa ako všeobecný pojem opisujúci strach, nenávisť a odpor k LGBT ľuďom.

 Aké porušovanie ľudských práv zažívajú LGBT ľudia?

LGBT ľudia všetkých vekových skupín a vo všetkých kútoch sveta zažívajú porušovania svojich ľudských práv. Sú fyzicky napádaní, unášaní, znásilňovaní a vraždení. Vo viac ako tretine krajín na svete môžu byť ľudia zatknutí a väznení (a v najmenej piatich krajinách aj popravení) za nadväzovanie konsenzuálnych rovnakopohlavných vzťahov v súkromí. Štáty často zlyhávajú v primeranej ochrane LGBT ľudí pred diskrimináciou v súkromnej sfére vrátane trhu práce, bývania a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. LGBT deti a mládež čelia šikanovaniu v škole, môžu byť vyhodení z domu vlastnými rodičmi, donútení k návšteve alebo pobytu v psychiatrických ústavoch alebo prinútení k sobášu. Transrodovým ľuďom často odmietajú vydať identifikačné doklady, ktoré odrážajú ich preferovaný rod, bez ktorých nemôžu pracovať, cestovať, otvoriť si bankový účet alebo mať prístup k službám. Intersexuálne deti môžu byť podrobené operačným či iným zásahom bez informovaného súhlasu ich samotných – alebo často aj ich rodičov – a v dospelosti sú tiež ohrození násilím a diskrimináciou. 

Existuje nejaký dôvod na kriminalizáciu homosexuality?

Nie. Kriminalizovanie sexuálnych medzi so vzťahom súhlasiacimi dospelými osobami v súkromí, či už dané vzťahy tvoria osoby rovnakého alebo rozdielneho pohlavia, je porušením práva na súkromie. Zákony kriminalizujúce konsenzuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia sú tiež diskriminačné, a v prípadoch, keď sa uplatňujú, porušuje sa právo nebyť vystavený svojvoľnému zatknutiu alebo zadržiavaniu. Najmenej 76 krajín má v platnosti zákony, ktoré kriminalizujú konsenzuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia v súkromí a v najmenej piatich krajinách za to hrozí trest smrti. Okrem porušení základných ľudských práv takáto kriminalizácia slúži na ospravedlňovanie nepriateľských postojov voči LGBT ľuďom, živí násilie a diskrimináciu. Takisto komplikuje úsilie zastaviť šírenie HIV tým, že odrádza LGBT ľudí od rozhodnutia nechať sa testovať, prípadne sa liečiť pre strach z obvinenie z trestnej činnosti. 

Existujú LGBTI ľudia len v západných krajinách?

Nie. LGBTI ľudia existujú všade: vo všetkých krajinách, v rámci všetkých etnických skupín, vo všetkých socioekonomických vrstvách a vo všetkých komunitách. Tvrdenia, že príťažlivosť medzi osobami rovnakého pohlavia je „západný jav“ sú nepravdivé. Hoci mnohé zo zákonov používaných na trestanie LGBT ľudí majú pôvod v západnej civilizácii. Vo väčšine prípadov boli v týchto krajinách násilne zavedené v 19. storočí vtedajšími koloniálnymi veľmocami.

Existovali vždy LGBTI ľudia?

Áno. LGBTI ľudia boli vždy súčasťou našich spoločenstiev. Existujú príklady z každej lokality a každej historickej éry, od prehistorických malieb na skalách v Južnej Afrike a Egypte cez staroveké indické lekárske texty po rannú osmanskú literatúru. Mnohé spoločnosti boli tradične otvorené k LGBT ľuďom, vrátane niektorých ázijských spoločností, ktoré tradične rozoznávali tretí rod. 

Je možné zmeniť niekoho sexuálnu orientáciu a rodovú identitu?

Nie. Sexuálna orientácia a/alebo rodová identita človeka sa nedá zmeniť. Čo sa ale musí zmeniť sú negatívne spoločenské postoje, ktoré stigmatizujú LGBT ľudí a prispievajú k násiliu prejavovanom na nich a k ich diskriminácii. Pokusy meniť sexuálnu orientáciu sú často aj porušovaním ľudských práv a môžu spôsobiť vážne traumy. Príkladmi sú nútená psychiatrická terapia určená na „vyliečenie“ (sic!) osôb z príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia, takisto ako tzv. „nápravné“ znásilňovania lesieb vykonávané s deklarovaným cieľom “spraviť ich opäť heterosexuálne.” 

Ohrozuje sa blaho detí, keď sú v blízkosti LGBTI ľudí alebo ak majú prístup k informáciám o homosexualite?

Nie. Informácie o LGBTI ľuďoch alebo trávenie času s LGBT ľuďmi neovplyvňuje sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu detí, rovnako ako nemôže narušiť ich duševnú pohodu. Podstatné je to, aby všetci mladí ľudia mali prístup k sexuálnej výchove primeranej ich veku, aby mohli mať zdravé a rešpektujúce telesné vzťahy a aby sa vedeli chrániť pred pohlavne prenosnými ochoreniami. Popieranie tohto typu informácií prispieva k stigme a môže spôsobiť, že mladí LGBT ľudia sa budú cítiť izolovaní, deprimovaní, čo niektorých z nich privedie napr. k predčasnému odchodu zo školy, rovnako to prispieva k zvýšenej miere samovrážd. 

Sú gejovia, lesby, bisexuálni alebo transrodoví ľudia nebezpeční pre deti?

Nie. Neexistuje spojenie medzi homosexualitou a zneužívaním detí akéhokoľvek druhu. LGBT ľudia po celom svete môžu byť dobrými rodičmi, učiteľmi a učiteľkami a vzormi pre mladých ľudí. Zobrazovanie LGBT ľudí ako „pedofilných“ alebo nebezpečných pre deti je nepresné, urážlivé a odvádzajúce pozornosť od skutočnej potreby vhodných opatrení na ochranu všetkých detí vrátane tých, ktoré sa vyrovnávajú so svojou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. 

Vzťahujú sa medzinárodné ľudskoprávne dohovory na LGBT ľudí?

Áno, vzťahujú sa na každého človeka. Medzinárodné ľudskoprávne dohovory ustanovujú štátom právne zabezpečiť, aby všetci ľudia bez rozdielu mohli užívať ľudské práva. Sexuálna orientácia a rodová identita sú statusom ako rasa, pohlavie, farba pleti alebo náboženstvo. Experti a expertky na ľudské práva Organizácie spojených národov potvrdili, že medzinárodné právo zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. 

Môže byť obmedzovanie ľudských práv LGBT ľuďom ospravedlnené náboženstvom, kultúrou alebo tradíciou?

Nie. Ľudské práva sú univerzálne: každá ľudská bytosť má rovnaké práva a nezáleží na tom, kto je alebo kde žije. Zatiaľ čo história, kultúra a náboženstvo sú dôležité pre kontext danej krajiny, všetky štáty bez ohľadu na svoje politické, ekonomické a kultúrne systémy majú povinnosť zo zákona podporovať a chrániť ľudské práva všetkých.

Jojakartské princípy

Pridaj komentár