Situácia v EÚ

Na úrovni EÚ sa rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi definujú ako pomerný rozdiel v priemerných hrubých hodinových zárobkoch žien a mužov v rámci celého hospodárstva.

V roku 2010 bol priemer EÚ odhadnutý vo výške 16,4 %. Ide o jeden zo štrukturálnych ukazovateľov používaných na monitorovanie Európskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Tento ukazovateľ sa definuje ako neupravený (t. j. nie je upravený podľa rozdielov v individuálnych charakteristikách ani v ďalších rozpoznateľných charakteristikách, ktoré môžu čiastočne vysvetľovať rozdiely v zárobkoch), pretože poskytuje celkový obraz o diskriminácii na základe pohlavia a nerovnostiach na trhu práce, ktoré vysvetľujú rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi.

Kľúčové údaje o rovnosti medzi pracujúcimi ženami a mužmi v súvislosti s rozdielmi v odmeňovaní

Podľa najnovších odhadov agentúry Eurostat (na základe zisťovania štruktúry príjmov) sa zdá, že medzi členskými štátmi existujú v odmeňovaní žien a mužov značné rozdiely. Siahajú od menej ako 10 % v Taliansku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a Belgicku až po viac ako 20 % na Slovensku, Cypre, v Nemecku a Grécku a viac ako 25 % v Estónsku, Českej republike a Rakúsku.

Rozdiely v odmeňovaní však nie sú ukazovateľom celkovej rovnosti medzi ženami a mužmi, pretože sa týkajú len osôb poberajúcich mzdy. Je nutné pozerať sa na ne v spojení s ďalšími ukazovateľmi vzťahujúcimi sa na trh práce, ktoré obvykle odrážajú rôzne modely zamestnávania žien. Vo väčšine krajín s nízkou mierou zamestnanosti žien (napr. Malta, Taliansko, Grécko, Poľsko) sú rozdiely v odmeňovaní podpriemerné, čo môže odrážať nízky podiel nízkokvalifikovaných alebo nekvalifikovaných žien na pracovnej sile. Veľké rozdiely v odmeňovaní sú typické pre silno segregované trhy práce (napr. Cyprus, Estónsko, Slovensko, Fínsko) alebo také, kde významný podiel žien pracuje na čiastočný úväzok (napr. Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Rakúsko, Švédsko). Rozdiely v odmeňovaní tiež môžu byť ovplyvnené inštitucionálnymi mechanizmami a systémami stanovovania miezd.

 

Krajina

Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi

Belgicko 8,8
Bulharsko 15,7
Česká republika 25,5
Dánsko 16,0
Nemecko 23,1
Estónsko 27,6
Írsko 12,6
Grécko 22,0
Španielsko 16,7
Francúzsko 16,0
Taliansko 5,5
Cyprus 21,0
Lotyšsko 17,6
Litva 14,6
Luxembursko 12,0
Maďarsko 17,6
Malta 6,1
Holandsko 18,5
Rakúsko 25,5
Poľsko 1,9
Portugalsko 12,8
Rumunsko 12,5
Slovinsko 4,4
Slovensko 20,7
Fínsko 19,4
Švédsko 15,8
Spojené kráľovstvo 19,5
EÚ 27 16,4

Zdroj: Eurostat 2010 okrem EE, EL (2008). AT, BE, ES, IE, FR, IT, CY: Fonte provisória

Odkazy

  • The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative indicators – Belgian Presidency report 2010 English
  • The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative indicators – Summary of the Belgian Presidency report 2010 English
  • Employment and social policy indicators English

Pridaj komentár