Vyrovnávacie opatrenie

(EN: Positive / affirmative action; FR: Action positive; DE: Positive Massnahmen)

Opatrenia zacielené na konkrétnu skupinu s cieľom eliminovať a zabraňovať diskriminácii alebo vyvážiť nevýhody, vyplývajúce z existujúcich postojov, správania sa a štruktúr (nesprávne sa niekedy hovorí o “pozitívnej diskriminácii”).

Afirmatívna akcia vyberá cez pozitívne konania (zamestnanie alebo podporovanie) kvalifikované osoby z chránených skupín. Chránené skupinu môžu byť: ženy, minority alebo jednotlivci s hendikepom. Hlavný prístup využívaný k podpore tohto cieľu je snaha o rozmanitosť a spravodlivý proces výberu do zamestnania.

DOČASNÉ VYROVNÁVAJÚCE OPATRENIA

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú zamerané na odstránenie foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu pohlavia/rodu, veku, zdravotného postihnutia, etnicity alebo iného dôvodu, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi. Takými dočasnými vyrovnávacími opatreniami sú najmä opatrenia:

a) spočívajúce v podporovaní záujmu príslušníkov znevýhodnených skupín o zamestnanie, vzdelávanie, kultúru, zdravotnú starostlivosť a služby,
b)  smerujúce k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu a vzdelávaniu najmä prostredníctvom cielených prípravných programov pre príslušníkov znevýhodnených skupín alebo prostredníctvom šírenia informácií o týchto programoch alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta alebo miesta v systéme vzdelávania.

Dočasné vyrovnávacie opatrenia uvedené vo vyššom odseku môžu byť prijaté, ak
a) existuje preukázateľná nerovnosť,
b) cieľom opatrení je zníženie alebo odstránenie tejto nerovnosti,
c) sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa.

 

Zdroj:
Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon).
ďalšie dokumenty EÚ

 

Zdroj:
European Commison – World Health Organisation
UNM – Office of Equal Opportunity
European Commission, 100 words for equality, 1998

Pridaj komentár