Gender Mainstreaming – Uplatňovanie rodového hľadiska

(EN: Gender mainstreaming; FR: Integration de la dimension de genre; DE: Einbeziehung der Chancengleichheit in Sämtlichen Bereichen der Politik)

Systematická integrácia priorít a potrieb žien a mužov vo všetkých politikách, vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, včítane legislatívy, s cieľom rozvinutia opatrení, ktoré prekonávajú bariéry zabraňujúce ženám a mužom rovný prístup k zdrojom a službám potrebnými na zlepšenie života.

Gender mainstreaming –– uplatňovanie rodového hľadiska – je v súčasnosti najdôležitejšou stratégiou na presadzovanie rodovej rovnosti.  Potreby žien a mužov by mali byt zohľadnené pri každom politickom opatrení a to od plánovania až po konečnú kontrolu úspešnosti. Každé rozhodnutie by malo byť ovplyvnené snahou o zlepšenie rodovej rovnosti a mali by na ňom participovať nielen muži ale aj ženy.

Gender Mainstreaming pozostáva z reorganizácie, zlepšenia, vývoja a evaluácie všetkých rozhodovacích procesov vo všetkých oblastiach politiky a pracovného procesu danej organizácie. Cieľom princípu Gender Mainstreaming je zohľadňovanie perspektívy rodových pomerov vo všetkých rozhodovacích procesoch a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech rodovej rovnosti.

Princíp gender mainstreaming znamená tzv. horizontálny prístup – teda prierezovú nadrezortnú politiku: rovnosť žien a mužov sa dá dosiahnuť len ak je stanovená ako cieľ vo všetkých oblastiach politiky. To platí ako pre národnú, regionálnu ako aj politiku konkrétnej organizácie, podniku atď. Otázka, ktorým smerom sa má uberať zmena rodových pomerov v danom prípade musí byt výsledkom politického rozhodnutia. Napr. v dokumentoch EÚ je presadzovaný rodový koncept, ktorý vychádza z rovnomerného rozdelenia platenej práce medzi mužov a ženy a zrovnoprávnenia ich práce a jej finančného ohodnotenia. Všetky rozhodnutia v oblasti trhu práce na úrovni EÚ by teda mali smerovať k vyrovnávaniu rodových nerovností.

Gender mainstreaming je záväznou požiadavkou práva Európskej únie.

 

Zdroj: 
Rada Európy: Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices, 1998
 European Commission, 100 words for equality, 1998
WBI/PRMGE – Gender a developement. A trainer´s manal.
IFAD – http://www.ifad.org/gender/glossary.htm

Pridaj komentár