Rod – gender

(EN: Gender; FR: Genre; DE: Soziales Cheschlecht; ES: Género; SV: Genus; IT: Genere)

Spôsoby správania sa, obliekania a vonkajších prejavov je to, podľa čoho sa jednotlivci v každodennom kontakte s druhými orientujú a rozlišujú ľudí na mužov a ženy. Hoci to nie sú biologické znaky – pretože tie pod odevom nevidíme – napriek tomu ich považujeme mylne za pohlavie. V tejto súvislosti však rozlišujeme pohlavie ako biologickú charakteristiku a tzv. „sociálne pohlavie“, ktoré je akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor človeka a jeho správanie, ktoré nazývame „rod“.

Rod je koncept, referujúci k sociálnym rozdielom medzi mužmi a ženami, ktoré sú spoločensky určené a vnímané ako prirodzené, historicky meniteľné a majú široké variácie tak v rámci kultúr, ako aj medzi nimi.

Rod (angl. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď a  je časom a kultúrami meniteľný.

„Nerodíme sa ženami, stávame sa nimi“, napísala už v 40. rokoch minulého storočia Simone Beauviour. Naznačila tým skutočnosť, že hoci sa rodíme s biologickým pohlavím ako muži a ženy, až počas života sa pod vplyvom očakávaní a noriem spoločnosti v nás formuje to, čo je všeobecne považované za „ženské“ a „mužské“.  Tieto vzory spávania sú tak silné, že väčšina z nás sa celý život snaží priblížiť sa k ideálnemu obrazu „typického muža“ alebo „typickej ženy“. Ak tieto vzory správania odmietame alebo ignorujeme,  vystavujeme sa často  výsmechu, odmietaniu a odsudzovaniu zo strany ostatných členov spoločnosti. 

 

Zdroj: e-learningový kurz rodovej rovnosti
Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014-2019
 

Pridaj komentár