Rodina a práca / work-life balance

Milióny Európanov – mužov a žien – každý deň zápasia s otázkou ako najlepšie zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život. Koncept Work-life balance preto popisuje vhodne stanovené priority medzi „prácou“ (kariéra, atď.) a „životom“ (rodina, oddych, atď.) a tým predstavuje zosúladenie pracovného a osobného života. Work-Life balance neznamená rovnakú rovnováhu. Pokus stanoviť rovnaký počet hodín pre prácu a osobné aktivity je zvyčajne nereálny. Koncepcia Work-lief balance je veľmi variabilná, a závisí od konkrétnych okolností. Európska únia zaraďuje do konceptu Work-life balance aj flexibilitu, časový manažment, penzijnú reformu a reorganizáciu pracovného trhu.

S cieľom podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života zamestnancov môže zamestnávateľ realizovať opatrenia v oblasti organizácie práce a podmienok výkonu práce, vrátane prestávok v práci z rodinných, osobných dôvodov a z dôvodov vzdelávania. Za týmto účelom sú však zamestnávatelia povinní dodržiavať legislatívne podmienky platné v jednotlivých štátoch, čo ovplyvňuje aj rôznosť ich využívania v zamestnávateľských organizáciách členských krajín Európskej únie.        

Zdroj
http://www.worklifebalance.com/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/worklifebalance/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=669&langId=sk
Miroslav Šipikal a kolektív: Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života v krajinách Európskej únie, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2007.

Pridaj komentár