Rodová rovnosť

Rodová nerovnosť, žiaľ, naďalej ostáva bežnou súčasťou našej spoločnosti, aj keď spôsob, akým jednotliví ľudia zažívajú rodovú diskrimináciu sa rôzni. Dôvodom je skutočnosť, že nerovnosť je dôsledkom pôsobenia viacerých faktorov, nielen samotným rodom. Ide napr. o ekonomické postavenie, rasu, etnicitu, náboženskú príslušnosť, vek, fyzické alebo mentálne postihnutie či sexuálnu orientáciu. Situačné faktory, ako pretrvávajúca chudoba, degradácia životného prostredia, zanedbané vidiecke prostredie ap. môžu rovnako viesť k veľkým nerovnostiam a stavom núdze.

Súčasná európska politika rodovej rovnosti presadzuje ľudsko-právny prístup k mužom a ženám. Základným východiskom pre odstránenie nerovností vo verejnom i súkromnom živote je odstránenie všetkých foriem diskriminácie. To môžeme dosiahnuť legislatívou úpravou a jej dodržiavaním, ale i cielenými formami politických intervencií, ktoré sa snažia vyrovnávať šance znevýhodnených členov a členiek spoločnosti.

Rodová rovnosť je teda spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, výhod, povinností a možností. Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané, hodnotené, zohľadňované a podporované v rovnakej miere a nediskriminujúco.

Podľa Rady Európy „rovnosť žien a mužov znamená rovnaké zviditeľnenie, rovnakú právomoc a rovnakú účasť mužov i žien vo všetkých oblastiach verejného a súkromného života.“[i]

Rodová rovnosť má za cieľ vyrovnávať rodové rozdiely, čo sú rozdiely medzi ženami a mužmi v miere participácie, možnostiach prístupu, právach, ako aj výsledkoch v ktorejkoľvek oblasti verejnej a súkromnej sféry; je to napr. nerovnosť medzi ženami a mužmi i v prístupe k moci, zdrojom, sociálnym výhodám, vzdelaniu, ochrane zdravia a pod.

 

Zdroj: e-learningový kurz rodovej rovnosti
 


[i] Rada Európy : Gender Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices, 1998

Pridaj komentár