Rodové role

(EN: Gender roles)

Označuje očakávané správanie a prijatie správania a činností, ktoré súvisia so sociálnou pozíciou, tak ako sa vyvinuli v čase v danej kultúre napr. tradičný obraz pretrvávajúci v slovenskej spoločnosti je, že ženy sa starajú o domácnosť a deti a muži o finančné zabezpečenie. „V dôsledku biologizujúcich tendencií sa deľba práce medzi pohlaviami vníma ako čosi prirodzené; odlišné sociálne úlohy mužov a žien, ale aj ich odlišný sociálny status sú údajne podmienené prírodou, hlavne vyššou fyzickou silou muža a schopnosťou ženy rodiť – práve schopnosť rodiť deti je tým biologickým faktorom, s ktorým sa najčastejšie spája, vysvetľuje i ospravedlňuje sociálne postavenie žien (napr. vo sfére platenej práce)“.

Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí udržiavaných spoločnosťou a potvrdzovaných každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré sú formované prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych kultúr na základe sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií. 

Hoci je rodová rola je jednou z množstva iných sociálnych rolí, spravidla ju vnímame ako prirodzenú, biologicky podmienenú a historicky potvrdenú. Takéto zaužívané tradičné normy správania sa v závislosti od pohlavia – výzor, správanie sa a vystupovanie, voľba zamestnania a záľuby – označujeme ako rodové stereotypy. 

 

Zdroj:

e-learningový kurz rodovej rovnosti
Farkašova E., Kiczkova Z., Szapuová  M.: Rodovo – diferencovaný pohľad na človeka/spoločnosť. Rozlíšenie pohlavia a rodu, Bratislava 2006.

Pridaj komentár