Gender Budgeting – Rodové rozpočtovanie

Rodové rozpočtovanie (gender budgeting) je aplikácia uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreamingu) na procesy súvisiace s rozpočtom. Rodové rozpočtovanie znamená nielen hodnotenie rozpočtov z rodového hľadiska, ale aj zohľadnenie rodovej perspektívy vo všetkých rovinách rozpočtového procesu a reštrukturalizácia príjmov a výdavkov s cieľom podporovať rodovú rovnosť.

Na všetkých stupňoch rozpočtového procesu by mal byť braný ohľad na otázku presadzovania rovnosti žien a mužov. Rodové rozpočtovanie znamená teda zavedenie kritéria rovnosti do všetkých procesov navrhovania, vytvárania, rozhodovania a implementácie verejných rozpočtov. Ide pritom o široký záber procesov a nástrojov, ktoré sa pokúšajú odhadnúť dopad štátneho rozpočtu na rôzne skupiny mužov a žien. Vychádza z poznatkov o úlohe rodových vzťahov v spoločnosti a ekonomike.

Rodové rozpočtovanie si nekladie za cieľ vytvoriť samostatný rozpočet pre ženy. Namiesto toho sa zameriava na uplatnenie rodového hľadiska vo všetkých stupňoch rozpočtového procesu a na spravodlivé, na potreby cieľových skupín orientované verejné výdavky. Rovnako nie je jeho cieľom stanovenie 50% výšky výdavkov pre mužov a 50% pre ženy;  muži a ženy totiž môžu mať a majú rôzne potreby, oprávňujúce k rozličnej alokácii výdavkov.

Rodové rozpočtovanie teda posudzuje, či verejné rozpočty v rovnakej, spravodlivej miere zohľadňujú potreby a priority mužov a žien a či vedú k zníženiu rodových nerovností.

 

Zdroj: e-learningový kurz rodovej rovnosti

Pridaj komentár