Rodové stereotypy

(EN: Gender Stereotypes)

Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí udržiavaných spoločnosťou a potvrdzovaných každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré sú formované prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych kultúr na základe sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií. 

Hoci je rodová rola je jednou z množstva iných sociálnych rolí, spravidla ju vnímame ako prirodzenú, biologicky podmienenú a historicky potvrdenú. Takéto zaužívané tradičné normy správania sa v závislosti od pohlavia – výzor, správanie sa a vystupovanie, voľba zamestnania a záľuby – označujeme ako rodové stereotypy.

Rodové stereotypy sú zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti” a „ženskosti”, idealizované a očakávané vzory, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Svojou reprodukciou utvárajú zdanie prirodzenosti a samozrejmosti.

Rodové stereotypy sú tvorené a udržiavané pomocou:

  • Sociálnych štruktúr ako sú rodina, výchova a vzdelanie; 
  • Kultúrou – tradíciami, predstavami a zvykmi, náboženstvom;
  • Médiami a jazykom.

Rodové stereotypy sú teda určité normy, ktorých dodržiavaním vytvárame dojem „normality“. Ich porušovaním sa človek vystavuje sa riziku odsúdenia až označenia za „nenormálneho“ (predstavme si chlapca oblečeného a správajúceho sa ako dievča).

Rodové stereotypy sú teda určité normy, ktorých dodržiavaním vytvárame dojem „normality“. 

Rodová stereotypizácia je zadefinovaná ako kontinuálne a procesuálne vytváranie pevných predstáv, ktoré majú pokračovať v neustálom vytváraní vopred prijatých očakávaní, aké by malo byť „typické“ ženské a mužské sociálne správanie. Pojem rodová stereotypizácia presnejšie popisuje neustále vytváranie rigidných a nepodložených, údajne „skutočných“, typov a predstáv ohľadom ženského a mužského sociálneho, kultúrneho a psychologického spávania sa.  

Rodové stereotypy nám zabraňujú slobodne sa rozhodovať aj v dôležitých životných rozhodnutiach ako je výber štúdia a povolania, z ktorých mnohé sú považované za „tradične ženské“ (učiteľka, zdravotná sestra, kozmetička, sekretárka…)  a „tradične mužské“ (elektrikár, automechanik, technik, manažér, politik…).

Striktne stanovené a obmedzujúce očakávania a normy v súvislosti s rodom vytvárajú východisko pre rodovú diskrimináciu. Uzatvárajú mužov a ženy do určitých hraníc, ktoré  obmedzujú možnosti ich slobodnej sebarealizácie podľa individuálnych záujmov a schopností. Bez uvoľnenia týchto hraníc nie je možný skutočne slobodný výber životnej dráhy každého človeka. .

 

Zdroj: e-learningový kurz rodovej rovnosti
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Zbierka zákonov  č. 62/1987 Zb., článok 5  
 
 

Pridaj komentár