Rodový audit

(EN: Gender audit; FR: Audit selon le genre; DE: Gleichstellungskontrolle; ES: Auditoria de género)

Rodový audit patrí medzi nové nástroje implementácie problematiky rodovej rovnosti do činnosti a fungovania rôznorodých organizácií. Analyzuje a ohodnocuje politiky, programy a inštitúcie ohľadom uplatňovania rodových kritérií. Rodový audit hodnotí rozsah uplatňovania rodového hľadiska; stupeň zdrojov alokovaných na podporu problematiky rodovej rovnosti v organizácii; vytvára podmienky pre znižovanie rodových rozdielov v ekonomickej sfére a na trhu práce, vytvára počiatočnú základňu pre uplatňovanie rodového hľadiska v organizácii; hodnotí rozsah do akého sú personálne a mzdové politiky rodovo citlivé, meria progres v implementácii akčných plánov rodovej rovnosti a odporúča revízie, ak sú potrebné.

Samotný proces realizácie rodového auditu pozostáva z kombinácie rôznych techník, ktorých cieľom je zistiť v akom stave sa organizácia nachádza vo vzťahu k rodovej rovnosti (gender equality) a nastoliť odporúčania pre zlepšenie situácie, ako aj osvojenie si problematiky uplatňovania rodového hľadiska (gender mainstreaming). Používanými technikami sú napr. analýza dokumentov organizácie, interview so zainteresovanými zamestnancami a zamestnankyňami z rôznych stupňov riadenia a workshopy, ktorých výsledky vedú až k vypracovaniu záverečnej správy.

Zdroj:
European Commission, 100 words for equality, 1998
http://www.rodovyaudit.sk/
Nová architektúra rodových vzťahov v organizáciách a inštitúciách. Zborník z medzinárodnej konferencie a slávnostného vyhlásenia výsledkov ôsmeho ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti, Bratislava 2009

Pridaj komentár