Rovnosť príležitostí

(EN: Equal Opportunities ; FR: Egalite des Chances; DE: Chancengleichheit ; ES: Igualdad de oportunidades )

Rovnosť pred zákonom a rovnoprávne postavenie všetkých ľudí v spoločnosti je základným pilierom demokratickej spoločnosti. Tento princíp vychádza z odkazu liberálnej revolúcie, zakotvenej vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ku ktorej sa hlásia všetky civilizované krajiny sveta.

Právo na rovnaké zaobchádzanie definuje v SR najvyšší zákon, Ústava SR, ktorá v článku 12 hovorí:

(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Politika rovnosti príležitostí  vytvára legislatívne základy pre odstraňovanie nerovností „ex ante“ (na počiatku) zákonmi ako je antidiskriminačná legislatíva. Jedná sa o vytváranie najzákladnejších podmienok na odstránenie bariér pre rovnakú východiskovú situáciu, teda rovnosť šancí. Cieľom je zabezpečiť, aby každý člen a členka spoločnosti mali možnosť slobodne sa realizovať podľa svojich schopností a možností. Takýto druh politiky však nevyrovnáva rozdiely, ktoré vznikajú bez pričinenia aktérov samotných (napr. dieťa narodené ako piate dieťa v chudobnej rómskej rodine v segregovanej osade nemá rovnaké šance na uplatnenie ako dieťa v dobre situovanej rodine v Bratislave). 

Z hľadiska uplatňovania rovnosti príležitostí v praxi rozoznávame:

Rovnosť de iure, niekedy sa používa aj termín formálna rovnosť, čo znamená rovnosť príležitostí zabezpečenú zákonmi. Je to prvý, základný krok k odstraňovaniu znevýhodnení (diskriminácie) určitých skupín či jednotlivcov v spoločnosti.  Pri posudzovaní rovnosti de jure sa spravidla robia hodnotenia na „štartovnej čiare“, teda ex ante.

Rovnosť de facto je rovnosť dosahovaná, resp. uplatňovaná v praxi a jej hodnotenie sa spravidla robí na základe hodnotenia výsledkov, teda ide o analýzu ex post.

 

Zdroj: e-learningový kurz rodovej rovnosti
 

Pridaj komentár