Sexizmus

Sexizmus v širšom slova zmysle predstavuje (obdobne ako rasizmus) diskrimináciu na základe pohlavia resp. rodu. V súčasnosti sa používa hlavne na vyjadrenie postojov a prejavov, ktoré sú voči jednému pohlaviu (spravidla ženám) degradujúce a dehonestujúce, zdôrazňujúce predsudky a negatívne rodové stereotypy a tým znižujúce ich dôstojnosť. Najčastejšie ide o sexistické reklamy alebo mediálne obrazy, v ktorých sú ženy zobrazené ako tovar alebo v situáciách, prispievajúcich k diskriminačným a stereotypným postojom a predsudkom.

Zdroj: Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014-2019

Pridaj komentár