Sexuálna orientácia a rodová identita

Pod pojmom „sexuálna orientácia˝ sa rozumie schopnosť hlbokej citovej náklonnosti, sexuálnej príťažlivosti a intímnych sexuálnych vzťahov človeka s jednotlivcami iného alebo rovnakého pohlavia alebo viac ako jedného pohlavia.

Pod pojmom „rodová identita˝ sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a
individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa
človek narodil, pričom sem patrí aj vnímanie vlastného tela (vrátane lekárskych,
chirurgických alebo iných úprav telesného vzhľadu alebo telesných funkcií uskutočnených
na základe slobodného rozhodnutia) a iné rodové prejavy, napríklad obliekanie, rečový
prejav a vystupovanie.

Pridaj komentár