Stereotyp

(EN: Stereotype; FR: Stéréotype; DE: Stereotyp; ES: Estereotipo)

Z gréckeho στερεόω (stereó – pevný, tvrdý, spevniť) a τυπειν (typein – raziť vzor, predloha, predobraz, tvar, forma).

Stereotypy sú pevné a vžité typy, predstavy alebo vzory, na ktoré sa človek odvoláva, aby ospravedlnil svoj pozitívny alebo negatívny predsudok. Pri presadzovaní týchto typov, predstáv a vzorov nevieme zistiť ich pôvod – o čo sa opierajú. Stereotypom chýba opora vo faktoch. Funkciou stereotypu je, že má ospravedlniť a obhajovať nejaké chovanie alebo postoj. Ak je stereotyp negatívny, tak napomáha triediť a vyberať len negatívne konotácie, pričom následne tento negatívny výber alebo antipatiu obhajuje. Stereotyp z týchto dôvodov nie je predsudok, ale nástroj racionalizácie údajne stálych hodnôt, myslenia a konania. Vo väčšine prípadov súbor nelichotivých predstáv o príslušníkoch spoločenských skupín, vrstiev, etník, atď., na základe rasových a spoločenských predsudkov.

Spoločenské stereotypy zjednodušujú orientáciu a rozhodovanie a podporujú laxné rozlíšenie na „my“ a „oni“. Stereotypy sú trvanlivé a človek ich preberá v detstve alebo v mladosti od svojho okolia, a to zvlášť pri takých skupinách, s ktorými nemá vlastnú skúsenosť. Spoločenské stereotypy hrajú kľúčovú rolu v masovej propagande.

Zdroj:
ALLPORT, G. W.: O povaze předsudků. Praha: Prostor 2004.
TRENCHARD, W. C.: Complete Vocabulary Guide to the Greek. Michigan: Zondervan 1998.

Pridaj komentár