Európska únia

Oblasť rovnosti medzi mužmi a ženami má v právomoci európska komisárka pre spravodlivosť, práva spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Inštitucionálne podporuje a zabezpečuje výskum v oblasti rodovej rovnosti Inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý sídli v hlavnom meste Litvy, vo Vilnuse.

Rovnosť medzi mužmi a ženami je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Datuje sa do roku 1957, kedy sa zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu stala súčasťou Rímskej zmluvy.

Úspechy Európskej únie pri presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi pomohli zmeniť k lepšiemu životy mnohých európskych občanov. Hoci stále existujú rozdiely, EÚ v ostatných desaťročiach dosiahla veľký pokrok. To sa podarilo najmä vďaka:

 • právnym predpisom o rovnakom zaobchádzaní,
 • uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti (zaradeniu rodového hľadiska do všetkých ostatných politík),
 • osobitným opatreniam týkajúcim sa pokroku žien.

K povzbudivým trendom patrí aj zvýšenie počtu žien na trhu práce a ich pokrok v oblasti zabezpečenia lepšieho vzdelania a odbornej prípravy. Na trhu práce však stále pretrvávajú rodové rozdiely. Ženy sú stále nadmerne zastúpené v horšie platených odvetviach a nedostatočne zastúpené v rozhodovacích funkciách.

Stratégia rovnosti žien a mužov   predstavuje pracovný program Európskej komisie pre oblasť rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2010 – 2015. Ide o komplexný rámec, v ktorom sa Komisia zaväzuje presadzovať rovnosť žien a mužov vo všetkých politikách pri týchto tematických prioritách:

 • rovnaká ekonomická nezávislosť pre ženy a mužov,
 • rovnaká mzda za prácu rovnakej hodnoty,
 • rovnosť v rozhodovacom procese,
 • dôstojnosť, integrita a skoncovanie s rodovo podmieneným násilím,
 • podpora rodovej rovnosti mimo EÚ,
 • horizontálne otázky (rodové role, právne predpisy  a nástroje správy vecí verejných).

Dokument je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_sk.pdf

Stratégia kladie dôraz na prínos rodovej rovnosti k hospodárskemu rastu a trvalo udržateľnému rozvoju a podporuje uplatňovanie dimenzie rodovej rovnosti v stratégii Európa 2020. Vychádza z priorít Charty žien a skúseností z Plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov .

Strategický záväzok k rodovej rovnosti 2016-2020. Komisia vo svojom pracovnom programe opätovne potvrdila svoj záväzok pokračovať vo svojej práci na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. To znamená zachovať zameranie politiky rodovej rovnosti na päť existujúcich tematických prioritných oblastí:

 1. zvýšenie účasti žien na trhu práce a rovnaká ekonomická nezávislosť žien a mužov,
 2. zmenšenie rozdielov v odmeňovaní, príjmoch a dôchodkoch žien a mužov a boj proti chudobe žien,
 3. podpora rovnosti žien a mužov pri rozhodovaní,
 4. boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti a ochrana a podpora obetí a
 5. podpora rodovej rovnosti a práv žien na celom svete.

Každoročne sa vydáva správa o pokroku predstavená v Správe o rovnosti žien a mužov, ostatná správa za rok 2011 je k dispozícii tu: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress on equality between women and men in 2011  [229 KB] (Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2011 Report on the application of the EU Charter of Fundamental Rights  [91 KB] )

Právne akty EÚ k nediskriminácii a rovnosti príležitostí tu

Tlačové správy EK týkajúce sa rodovej rovnosti nájdete aj v okienku RSS vpravo dole.