ESĽP

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) bol založený v roku 1959, jeho sídlom je Štrasburg. ESĽP je inštitúciou Rady Európy (nie Európskej únie). ESĽP je zložený z toľkých sudcov, koľko je členských štátov Rady Európy – zmluvných strán Európskeho dohovoru o ľudských právach (v súčasnosti 47 štátov). Základné informácie o ESĽP nájdete v slovensko letáčiku na stránje Súdu.

Otázky a odpovede k ESĽP

Sudcovia/kyne ESĽP

Na Európsky súd pre ľudské práva sa môže obrátiť každý, (jednotlivec, mimovládna organizácia, alebo skupina osôb) kto sa domnieva, že niektorý z členských štátov RE porušil jeho práva zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP) alebo dodatkovými protokolmi k EDĽP. Ide o tzv. individuálne sťažnosti. Okrem toho, sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva môže podať členský štát RE, ak sa domnieva, že iný členský štát RE nesie zodpovednosť za porušenie ustanovení EDĽP a jeho dodatkových protokolov. Absolútnu prevahu však tvoria individuálne sťažnosti. V súčasnosti ESĽP posudzuje dve sťažnosťami v jedinom prebiehajúcom medzištátnom spore Gruzínsko v. Rusko. Krátke video o podávaní sťažnosti a ich prijateľnosti je tu

Základná informácia o konaní pred ESĽP v slovenskom jazyku vrátane informácie o podmienkach prijateľnosti sťažností je zverejnená na stránke MS SR.

Úlohou ESĽP je sťažnosti preskúmať a rozhodnúť, či štát porušil/neporušil právo/práva vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo jeho dodatkových protokolov, ktorých porušenie sťažovateľ/sťažovatelia namieta/-jú. Rozsudky ESĽP sú zverejnené na stránke ESĽP, text rozsudkov sa vyhľadáva prostredníctvom databázy HUDOC.

Členské štáty RE sú na základe článku 46 ods. 1 EDĽP viazané právoplatnými rozsudkami ESĽP vo všetkých sporoch, ktorých sú stranami, t.j. v prípadoch, v ktorých boli žalované.

Na to, aby sa rozsudky ESĽP vykonali, resp. ako sa vykonávajú, dohliada Výbor ministrov RE.

Rokovací poriadok ESĽP platný od 1.6. 2010 (po nadobudnutí platnosti Protokolu č. 14 k EDĽP)

Štatistické informácie o činnosti ESĽP vrátane počtu nevybavených sťažností na ESĽP

Záujmy SR pred ESĽP háji zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva. Zástupkyňou SR pred ESĽP je v súčasnosti JUDr. Marica Pirošíková.

 

Dôležité rozhodnutia ESĽP spracované formou letákov k jednotlivým témam (angl.):

Diskriminácia:

 

Rodičovstvo a práva detí