Dotácie MK SR

Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky má vytvorené mechanizmy na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktorými prispieva k rozvíjaniu ich tvorivého potenciálu. Pre tento účel bol zriadený samostatný dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

V rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2012 bola zverejnená výzva (zameraná v rámci účelu kultúrnej aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva) na predkladanie žiadostí na podporu kultúrnych aktivít ľudí so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, na podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry, a tiež na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, a tiež na podporu ich integrácie do spoločnosti, na podporu kultúrnych aktivít zameraných na prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie a xenofóbie, na podporu tolerancie a prijímania inakosti, na posilnenie sociálnej súdržnosti a medzikultúrneho dialógu, ako aj na posilnenie politiky rodovej rovnosti, na podporu prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti kultúry a na podporu kultúrnych podujatí zameraných na Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím (všetky druhy zdravotného postihnutia: občania s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane ochrany duševného zdravia) a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a sociálne vylúčených spoločenstiev – napr. detí a mládeže (deti z detských domovov, deti žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách, deti utečencov a pod.), starších ľudí, bezdomovcov, na podporu projektov v oblasti kultúry prispievajúcich k implementácii rodovej rovnosti a tiež na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti rodovej rovnosti (osamelé matky, týrané ženy, nediskriminácia žien po 45 roku života, ženy – migrantky, rómske ženy a pod.), ako aj projektov zameraných na kultúrnu integráciu migrantov a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva ohrozených chudobou, viacnásobnou diskrimináciou a sociálnym vylúčením (ľudia bez práce, ľudia bez domova ľudia z rôznych sociálne vylúčených spoločenstiev a pod.) vrátane kultúrnych aktivít smerujúcich k eliminácii násilia páchaného na ženách, deťoch, starších ľuďoch, k prevencii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a pod.

Ide o podporu projektov zameraných na podporu živej kultúry, vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva  k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj vydávanie neperiodickej tlače – krásnej, pôvodnej i prekladovej, odbornej literatúry, vydávania elektronických nosičov a čiastkových webových stránok rozvíjajúcich kultúru osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovania dotácií z grantového programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva na rok 2013 získate na elektronickej adrese www.culture.gov.sk – Dotácie 2013.

 

Pridaj komentár