Dotácie MPSVR SR

Dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly MPSVR SR  sa poskytujú v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Dotačná schéma MPSVR SR na rodovú rovnosť

Na základe zásadného stanoviska, prijatého na zasadnutí Výboru pre rodovú rovnosť 25.9.2012 bolo uznesením vlády rozhodnuté o delimitácii 200.000 EUR z dotačnej schémy MZV SR, ktoré boli určené pre MPSVR SR na vytvorenie dotačnej schémy pre rodovú rovnost. Dotácie sa budú poskytovať podľa Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý bol v novembri 2012 novelizovaný. V zmysle novely zákona (§ 9a):

(1) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,42a) a to na

a)    vzdelávacie aktivity,

b)    poradenskú činnosť,

c)     osvetovú činnosť,

d)    edičnú činnosť,

e)    analytickú činnosť.

Vzor žiadosti o dotácie na podporu rodovej rovnosti

(2) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na

a)  mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,

c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo b),

d) poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo b),

e) náhradu cestovných výdavkov) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

f)  služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,

g) nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až c),

h) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.

(3) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.

(4) Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.

(6) Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200 000 eur.

(7) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie.

Žiadosti o dotáciu na nasledujúci rok je možné predkladať do 31. decembra roka na adresu MPSVR.

Bližie informácie:

Dôležité dokumenty

Legislatíva