Často kladené otázky

Na aké aktivity alebo činnosti je možné požiadať o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a?

Žiadateľ môže požiadať o dotáciu na vzdelávacie aktivity, na poradenskú činnosť, na osvetovú, edičnú a analytickú činnosť.

 • Pod vzdelávacou aktivitou sa rozumie vzdelávacia činnosť ako napríklad prednášky, semináre, konferencie, kolokviá, tréningy, okrúhle stoly, organizované subjektom na podporu rodovej rovnosti a uplatňovanie zásad rodovej rovnosti. Do vzdelávacích aktivít sa zahŕňajú aj činnosti spojené s odbornou prípravou vzdelávacej aktivity, jej prezentáciou a spracovaním odborných materiálov pre ďalšie využitie ako súčasť študijných materiálov v rámci vzdelávacích aktivít.
 • Za poradenskú činnosť sa považuje činnosť, ktorá sa poskytuje v zmysle antidiskriminačného zákona a právneho poriadku subjektmi, oprávneným na uvedenú činnosť, poradenská činnosť a s ňou súvisiace aktivity v oblasti rodovo podmieneného násilia. V rámci poradenskej činnosti je možné vykonávať rodový audit organizácií a poradenstvo v rámci rodového auditu pre zamestnávateľské organizácie, mentoring a koučing, zamerané na podporu a rozvoj vedomostí, zručností a návykov v predmetnej oblasti.
 • Pod osvetovou činnosťou sa rozumie samostatná odborná činnosť, zameraná na šírenie informácií o rodovej rovnosti elektronickou, tlačenou (printovou), prezentačnou formou alebo prostredníctvom masmediálnych prostriedkov, kampaní, školských a kultúrnych aktivít a činností alebo prostredníctvom určených subjektov, splnomocnených na takúto činnosť organizáciou z mimovládneho sektora, ktorá má na uvedené aktivity a činnosti oprávnenie. Do osvetovej činnosti v oblasti rodovej rovnosti sa zahŕňajú aj činnosti spojené s vydávaním pôvodných textov a prekladov na podporu rodovej rovnosti a nákupom odborných knižničných fondov a ich poskytovanie verejnosti ako aj prevádzkovanie knižníc a zariadení (priestorov a personálneho zabezpečenia) na vykonávanie výpožičnej činnosti a prezenčných činností knižničného fondu, rovnako aj dokumentačné, rešeršné, knižničné a informačné aktivity.
 • Edičná činnosť zahŕňa tvorbu a vydávanie tlačených alebo elektronických časopisov, pravidelných alebo nepravidelných periodík informačno– poradenského charakteru, publikácií alebo kníh zameraných na podporu rodovej rovnosti.
 • Analytická činnosť je zameraná na spracovanie podkladových analýz najmä pre potreby štátnej a verejnej správy pre spracovanie koncepčných strategických materiálov, zákonov a iných normatívnych aktov v oblasti rodovej rovnosti (expertízna činnosť, štúdie, rešerše, komparácie, súhrnné zistenia a návrhy opatrení vyplývajúcich z praxe..). Analytická činnosť zahŕňa aj výskumy a prieskumy vrátane zberu dát.

Kto je považovaný za odborného zamestnanca resp. zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa § 9a ods.1 (§ 9a ods.2 písm. a), b)?

Odborný zamestnanec musí byť zamestnancom organizácie, ktorá o dotáciu žiada, alebo zamestnanec (dohodár), ktorý priamo vykonáva odborné činnosti alebo aktivity na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odborný zamestnanec nie je napríklad štatutár organizácie, pokiaľ sa nepodieľa priamo na výkone odborných činností a aktivít, ako lektor, prednášateľ, mentor, odborný poradca, auditor,… Za odborného zamestnanca sa nepovažuje asistent, účtovník, manažér organizácie.

 

 

Ktoré výdavky spojené s náhradou cestovného je možné uplatniť podľa § 9a ods.2 písm. e)?
 
Podľa § 9a ods. 2 písm. e) je možné uplatniť si náhradu cestovných výdavkov odborného zamestnanca alebo zamestnanca žiadateľskej organizácie, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa § 9a ods. 1. v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z  o cestovných náhradách, a to iba na preukázané cestovné výdavky podľa §4 ods. 1 písm. a).

Čo sa považuje za služby spojené s realizáciou aktivít a činností (§ 9a ods.2 písm. f)?

 

 • Pri vzdelávacích aktivitách sú to najmä služby na zabezpečenie lektorských a vzdelávacích činnostíi v súlade so zákonom č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a  zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní .
 • Pri poradenských činnostiach sú to najmä: činnosti v zmysle zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) vykonávané fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti je ochrana pred diskrimináciou v zmysle platných právnych predpisov a  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sociálne poradenstvo ktoré poskytovateľ sociálnej služby poskytuje v rámci odbornej činnosti a to najmä najmä základné sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo a  odborné činnosti a špecializované odborné činnosti vykonávané sociálnym pracovníkom a asistentom sociálnej práce v zmysle zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Pri osvetovej a edičnej činnosti sú to najmä- tlačiarenské služby (tlačiarenské práce, spracovanie grafiky a zhotovenie video záznamu na účely vydania informačného materiálu, brožúrky, letáka, metodickej príručky, dokumentácie a publikácie a prevádzka webových sídiel, elektronických časopisov a periodík (Spracovanie obsahu, úprava, dizajn, výroba, údržba, rozvoj, aktualizácia a podpora webovej stránky, ktorá je webovým sídlom, elektronickým časopisom alebo periodikom)
 • Pod službami spojenými s realizáciou aktivít a činností sa rozumie aj tlač vzdelávacích modulov a materiálov, prenájom zvukovej techniky, tlmočníctvo, vydávanie pôvodných textov, novín a časopisov, fotografické služby na dokumentovanie aktivít a činností, občerstvenie (minerálka, káva, čaj, sušienky…) formou cateringu. Pri viacdňových aktivitách primerané služby na ubytovanie a stravu.

Pod službami sa rozumie zabezpečenie a vykonanie aktivít a činností na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka alebo podľa autorského zákona.

Čo sa považuje za materiálové vybavenie priamo súvisiace s výkonom aktivít a činností podľa § 9a ods.2 písm. h)?

Pod materiálovým vybavením rozumieme vybavenie, ktoré musí priamo súvisieť so zabezpečením a výkonom činností a aktivít podľa §9a ods. 1. Ide napr. o:  potraviny pri vzdelávacej a osvetovej aktivite ( káva, čaj, sušienky, minerálna voda) forma pokladničného dokladu, kancelársky papier, toner, perá, fixy, počítač, tlačiareň, fotoaparát, videokamera dataprojektor, plátno a iné. Materiálové vybavenie musí byť presne špecifikované t.j. je potrebné uviesť konkrétny názov, množstvo a jednotkovú cenu.

V akej výške sa poskytuje dotácia na úhradu mzdy, odmeny a odvodov zamestnávateľa na podporu rodovej rovnosti ( § 9a ods. 4)?

Maximálnu výšku úhrady výdavkov uvedených v § 9a ods. 2 písm. a)- d) určuje § 3 ods. 11 zákona o dotáciách t.j. dotáciu možno poskytnúť na úhradu výdavkov uvedených v odseku 1 písm. a) až d) najviac vo výške 70 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý štvrťrok až tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému rozpočtovému roku na mesiac a na zamestnanca uvedeného v odseku 1 písm. a) a b). Dotácia sa pri skrátených úväzkoch priamo úmerne kráti. Z uvedeného sa vypočítava aj hodinová sadzba.
Upozornenie: v zmysle § 223 ods. 4 Zákonníka práce dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona.

Aké výdavky sú považované za neoprávnené podľa § 9a?
 
Sú to výdavky, ktoré nesúvisia priamo s odbornou činnosťou alebo aktivitami. Patria k nim najmä:
 • Platy alebo odmeny pre zamestnancov resp. externých spolupracovníkov/čky, ktorí/é priamo nevykonávajú aktivity (neoprávnené výdavky sú napr. manažment projektu, účtovníctvo a pod.).
 • Výdavky, ktoré nesúvisia s vykonávaním aktivít (nákupy počítačovej techniky, pokiaľ nemajú priamy súvis s aktivitou, nákupy materiálno-technického zabezpečenia a iných zariadení).

Pridaj komentár