Novelizácia vyhlášky z 13.1.2012

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 13. decembra 2012,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10 ods. 2 a § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:

1. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠7a

Spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci

(1) Na spôsob hodnotenia, postup posudzovania a schvaľovania žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona (ďalej len „žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci“) sa použije § 1 až 7, okrem § 3 ods. 1 písm. c), § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 4, § 6 prvej vety a § 7 ods. 1 a 2.

(2) Po skončení odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa výsledok odborného hodnotenia zaznamenáva v zázname o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci; v zázname sa uvedie záverečné odborné zhodnotenie žiadosti podľa § 3 ods. 3 oboch odborných hodnotiteľov.

(3) Podkladom na činnosť komisie je záznam o výsledku odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosť o túto dotáciu.

(4) Komisia na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci a žiadosti o túto dotáciu posúdi splnenie kritérií podľa § 3 ods. 2 písm. a) a b), splnenie celkovej hodnoty bodového hodnotenia podľa § 3 ods. 2 písm. c) a d) a výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 2.

(5) Ak právnická osoba podala žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci na riešenie krízovej situácie podľa § 10 ods. 9 zákona, žiadosť sa overí formálnym hodnotením žiadosti a odborným hodnotením žiadosti do dvoch pracovných dní od doručenia tejto žiadosti; komisia žiadosť posúdi do piatich pracovných dní od jej doručenia.

§ 7b

Vzory žiadostí

Vzory žiadostí o dotáciu podľa § 10 ods. 2 zákona sú uvedené v prílohách č. 1 až 10.

Vzor žiadosti o dotáciu na

a) podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je uvedený v prílohe č. 1,

b) podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je uvedený v prílohe č. 2,

c) podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je uvedený v prílohe č. 3,

d) zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je uvedený v prílohe č. 4,

e) podporu rekondičných aktivít je uvedený v prílohe č. 5,

f) podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti je uvedený v prílohe č. 6,

g) podporu edičnej činnosti je uvedený v prílohe č. 7,

h) podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona je uvedený v prílohe č. 8,

i) podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9,

j) podporu rodovej rovnosti je uvedený v prílohe č. 10.“.

2. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 až 10, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

príloha 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rekondičných aktivít

príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti

príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu edičnej činnosti

príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 a 2 – fyzické osoby

príloha 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona – právnické osoby

príloha 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rodovej rovnosti

príloha 10

3. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2013

V roku 2013 bude na účely hodnotenia, posúdenia a schválenia žiadostí výsledok sumáru podľa § 4 ods. 3 a 4 spracovaný za dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona osobitne.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ján Richter v. r.

Pridaj komentár