Dotácie MV SR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

21. 11. 2012

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách.Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.


Vyhlasovateľom výzvy je 
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Kontakt:

Ministerstvo vnútra SR
Odbor prevencie kriminality Kancelárie MV
sekretariát Rady vlády pre prevenciu kriminality
Drieňová 22
826 86 Bratislava

tel: 02/4859 2204-06
e-mail: rvpk@minv.sk


DÁTUM VYHLÁSENIA:
       21. november 2012
TERMÍN UZÁVIERKY:
        15.  január  2013
TRVANIE PROJEKTU:         rok 2013

Adresy na predkladanie žiadostí: príslušný obvodný úrad v sídle kraja podľa sídla predkladateľa
Legislatívny rámec: zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť štátnym orgánom, štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám alebo štátnym účelovým fondom

 Viac tu

Pridaj komentár