Európsky sociálny fond

Európsky sociálny fond je hlavným finančným nástrojom Európskej únie na investície do ľudí. Podporuje zamestnanosť a pomáha ľuďom rozširovať vzdelanie a kvalifikáciu. V rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia podporuje ESF sociálnu inlkúziu znevýhodnených osôb vrátane presadzovania rodovej rovnosti.

Podpora operačného programu je zameraná na zvýšenie rovnakých príležitostí v prístupe na trh práce a integráciu znevýhodnených skupín, najmä so zreteľom na rómske komunity. Okrem toho operačný program ZaSI podporuje aj zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rozvoj služieb v oblasti starostlivosti o deti a iné závislé osoby -s cieľom pomôcť pri integrácii a reintegrácii rodičov a osôb s rodinnými povinnosťami na trh práce.

Konkrétne opatrenia v rámci jednotlivých prioritných osí OP ZaSI:

  • 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti;
  • 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity;
  • 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity;

Viac informácií a aktuálne výzvy nájdete tu

 

Časový harmonogram výziev na rok 2013

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil indikatívny časový harmonogram výziev na rok 2013. Dostupný je tu

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásená Fondom sociálneho rozvoja (FSR)

RO pre OP ZaSI informuje, že Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 27.12.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, zameranú na  „Podporu zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti” a „Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity”.

Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102

Pridaj komentár