HP RP

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je v zmysle Národného strategického a referenčného rámca koordinátorom horizontálnej priority rovnosť príležitostí.

Na efektívne presadzovanie rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti využíva EÚ aj štrukturálne fondy. Podľa Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, článku 16, musia projekty, ktoré sú z nich spolufinancované, „podporovať rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti“, ako aj zabrániť „akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie v jednotlivých etapách vykonávania intervencie fondov, a najmä počas prístupu k nim. Jedným z kritérií, ktoré je potrebné dodržiavať pri vymedzovaní operácií spolufinancovaných fondmi a zohľadniť počas jednotlivých fáz vykonávania, je najmä prístupnosť pre osoby s postihnutím.“

Na zabezpečenie týchto cieľov definovaných v nariadení bola na Slovensku v projektoch spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov stanovená rovnosť príležitostí ako horizontálna priorita (HP RP). Každý predkladaný projekt musí v žiadosti o nenávratný finančný príspevok uviesť, akým spôsobom bude prispievať k posilneniu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.Horizontálna priorita v zmysle Národného strategického a referenčného rámca (ďalej len „NSRR) je priorita, ktorá komplementárnym spôsobom vplýva na ciele NSRR a ktorej zmyslom je zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR a nemôže byť teda zabezpečený len prostredníctvom jedného operačného programu ale vyžaduje si koordinovaný prístup pretínajúci viaceré špecifické priority, resp. projekty.

 

Podľa textu nariadenia je zrejmé, že rovnosť príležitostí je širší strategický cieľ venujúci pozornosť všetkým skupinám obyvateľstva. V jeho rámci je osobitný dôraz kladený na rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami (tzv. rodovú rovnosť), preto v texte používame oba pojmy súbežne.

Pridaj komentár