Ciele HPRP

Ciele HP RP

Globálny cieľ:  rovnosť príležitostí pre všetkých (posilňovanie rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie).

Špecifické ciele

 1. Ciele v oblasti rodovej rovnosti resp. rovnosti príležitostí žien a mužov

 Ciele 1.1.

Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.

Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 1.2.

Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá na zosúladenie pracovného a rodinného života).

Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi.

Ciele 1.3. 

Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi.

Zvýšenie kvalifikácie a zlepšenie zručností žien a mužov v odvetviach a oblastiach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová desegregácia).

Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánov v podnikateľských subjektoch.

Ciele 1.4.

Zníženie miery rizika chudoby žien (najmä v dôchodkovom veku).

Ciele 1.5.

Zníženie počtu obetí domáceho násilia, najmä žien prostredníctvom zvýšenia počtu služieb pre obete domáceho násilia. 

2. Ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí

Ciele 2.1.

Zníženie špecifickej miery nezamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím.

Ciele 2.2.

Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.

Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.

Ciele 2.3.

Prispôsobenie vzdelávania potrebám zdravotne postihnutých osôb z hľadiska ich integrácie medzi zdravú populáciu (prieskum v rámci externého hodnotenia)

Zvýšenie miery uplatnenia absolventov vzdelávania (prieskum v rámci externého hodnotenia).

3. Ciele v oblasti rovnosti príležitostí na základe veku

Ciele 3.1.

Zvýšenie miery zamestnanosti seniorov (prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie).

Zvýšenie miery zamestnanosti žien senioriek.

Zvýšenie účasti seniorov na celoživotnom vzdelávaní.

Ciele 3.2.

Zníženie miery nezamestnanosti absolventov škôl vo veku 15 – 24 rokov

Zvýšenie miery uplatnenia absolventov a absolventiek SŠ a VŠ

4. Ciele v oblasti antidiskriminácie

Zlepšenie mechanizmov antidiskriminácie vo vzťahu k znevýhodneným skupinám.

5. Ďalšie ciele

Zvýšenie miery uplatnenia dlhodobo nezamestnaných na pracovnom trhu.

Zvýšenie kvalifikácie ľudí s nízkym vzdelaním.

Ciele budú sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí, ktoré sú zadefinované v každom Operačnom programe a sú súčasťou podpornej dokumentácie k relevantným výzvam, ktoré vyhlasujú RO/SORO jednotlivých Operačných programov.

Popis východiskovej situácie prostredníctvom štatistických ukazovateľov sa  nachádza v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre programové obdobie  2007 – 2013 v časti 1.1., ktorý sa nachádza v sekcii Dokumenty. Tamtiež sa nachádza relevancia cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí k prioritným osiam v jednotlivých Operačných programoch v časti  2.

Pridaj komentár