Merateľné ukazovatele HP RP

Výber merateľných ukazovateľov zo strany žiadateľa vo formulári žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

  • v žiadosti o nenávratný finančný príspevok v časti 15. žiadateľ posúdi, či projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí,
  • ak uvedie odpoveď „áno“ špecifikuje ako prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí  vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu , aktivity a iné náležitostí projektu (príklady príspevku k rovnosti príležitostí sú uvedené nižšie),
  • ak uvedie „áno“ do tabuľky  v časti 15. uvedie merateľné ukazovatele resp. indikátory výsledku a dopadu horizontálnej priority rovnosť príležitostí s cieľovými hodnotami,

Merateľné ukazovatele horizontálnej priority rovnosť príležitostí sú členené:

  • podľa pohlavia na mužov a ženy
  • podľa veku na vekové skupiny 15 – 24 (mladí ľudia) a 55-64 (starší ľudia)
  • na sledovanie počtu zdravotne postihnutých osôb v projekte.

Na podstránkach sú uvedené merateľné ukazovatele HP RP podľa operačných programov

Pridaj komentár