OP Bratislavský kraj

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi EUR  
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest   výstup 1.1., prioritná os 1 počet 61, 24, 56, 78
Počet bezbarievových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie  výsledok výstup  2.2.,  prioritná os č.1,  počet 52, 61, 78
Počet novovytvorených pracovných miest  – muži dopad výsledok 1.1.,  prioritná os č. 1., 2.,  počet 24, 56, 61, 78, 28, 52, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 14
Počet novovytvorených pracovných miest   – ženy  dopad výsledok 1.1.,  prioritná os č. 1., 2.,  počet 24, 56, 61, 78, 28, 52, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 14
 Počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”  ( Ak je žiadateľ začínajúcim podnikateľom, je povinný vyplniť tento ukazovateľ. Relevanciu k HP RP môže )žiadateľ deklarovať k uvedenému merateľnému ukazovateľu iba v prípade, ak podiel žien vo vedení organizácie je vyšší ako 50 %. Žiadateľ deklaruje relevanciu k cieľom  HP RP v zdôvodnení v tabuľke č. 15 bod D.  ŽoNFP. V opačnom prípade relevanciu k HP RP žiadateľ neuvádza.
)
výsledok výstup 2.1., prioritná os 2 počet 03, 06, 07, 09
Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line ( V prípade, ak žiadateľ deklaruje relevanciu tohto merateľného ukazovateľa k cieľom HP RP, je povinný uviesť v tabuľke č. 15 bod D. ŽoNFP akým spôsobom zabezpečí dostupnosť týchto služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny. ) výsledok výstup 2.2., prioritná os 2 počet 11, 14
Počet zavedených elektronických služieb ( V prípade, ak žiadateľ deklaruje relevanciu tohto merateľného ukazovateľa k cieľom  HP RP, je povinný uviesť v tabuľke č. 15. bod D. ŽoNFP akým spôsobom zabezpečí dostupnosť týchto služieb pre zdravotne postihnuté osoby a iné znevýhodnené skupiny. )  výsledok výstup 2.2., prioritná os 2 počet 11, 14

Pridaj komentár