OP Doprava

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup 2.2. prioritná os 1., 4., 6 počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí   výstup 2.2. prioritná os 1., 4., 6 EUR  
Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbarierový prístup k výsledkom projektu  výsledok výstup 2.2. prioritná os č. 1., 4.,  6. počet 17, 18, 25
hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu výsledok výstup 2.2. prioritná os č. 1., 4.,  6. EUR 17, 18, 25

Pridaj komentár