OP Informatizácia spoločnosti

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi EUR  
Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny výsledok výstup 1.2., 2.2., 3.1. prioritná os č.1, 2, 3,  počet 11, 13
Počet žien využívajúcich výsledky projektu dopad výsledok 1.2., 2.2.,3.1. prioritná os č.1, 2, 3,  počet 11, 13
Počet mužov využívajúcich výsledky projektu dopad výsledok 1.2., 2.2.,3.1. prioritná os č.1, 2, 3,  počet  
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich výsledky projektu dopad výsledok 1.2., 2.2.,3.1. prioritná os č.1, 2, 3,  počet  
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi dopad výsledok 1.1., 1.2.,  prioritná os č.1, 2, 3, počet 10, 11, 13
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami dopad výsledok 1.1., 1.2.,  prioritná os č.1, 2, 3, počet 10, 11, 13

Pridaj komentár