OP Konkurencieschopnosť a hosp.rast

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi EUR  
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami dopad  výsledok 1.1.,  program, prioritná os č.1, 2, 3,  počet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 41, 42, 43,  50, 54, 56, 57, 58, 59, 64
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi dopad  výsledok 1.1.,  program, prioritná os č.1, 2, 3,  počet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 41, 42, 43,  50, 54, 56, 57, 58, 59, 64
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu dopad  výsledok 1.1.,  program, prioritná os č.1, 2, 3,  počet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 41, 42, 43,  50, 54, 56, 57, 58, 59, 64

Pridaj komentár