OP Výskum a vývoj

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi EUR  
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 1.3. prioritná os č.1.,2.,3.,4 počet 1, 2, 3, 11
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 1.3. prioritná os č.1.,2.,3.,4 počet 1, 2, 3, 11
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.1.,2.,3.,4 počet 1, 2, 3, 11
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.1.,2.,3.,4 počet 1, 2, 3, 11
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – muži výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.1.,2.,3.,4 počet 1, 2, 3, 11
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – ženy  výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.1.,2.,3.,4 počet 1, 2, 3, 11
Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja – muži výsledok výstup/ 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.2, 4 počet 1, 2, 11
Počet výskumníkov do 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja – ženy výsledok výstup/ 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.2, 4 počet 1, 2, 11
Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja – muži  výsledok výstup 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.2, 4 počet 1, 2, 11
Počet výskumníkov nad 35 rokov, ktorí sa vrátili pôsobiť do slovenských organizácií výskumu a vývoja – ženy výsledok výstup 1.1., 1.3., 3.2. prioritná os č.2, 4 počet 1, 2, 11
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu výsledok výstup 2.2. prioritná os č.5 počet 75
Počet vytvorených pracovných miest  pre výskumníkov – muži dopad výsledok 1.1., 1.3. prioritná os č.1, 2,3, 4 počet 1, 2, 11
Počet vytvorených pracovných miest  pre výskumníkov – ženy  dopad výsledok 1.1., 1.3. prioritná os č.1, 2,3, 4 počet 1, 2, 11

Pridaj komentár