OP Zamestnanosť a soc. inklúzia

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia            
Počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup za všetky ciele relevantné pre prioritné osi za všetky relevantné prioritné osi EUR  
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- ženy  výsledok výstup všetky ciele prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov- muži výsledok výstup všetky ciele prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 výsledok výstup všetky ciele prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55 – 64 výsledok výstup všetky ciele prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby  výsledok výstup všetky ciele prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet opatrení zameraných na predchádzanie a elimináciu diskriminácie a zosúlaďovanie pracovného života  výsledok výstup všetky ciele prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 69, 71, 73
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 2.1, 3.1, 3.2 prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 85, 86 / 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami výsledok/dopad výstup/výsledok 1.1., 2.1, 3.1, 3.2 prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 85, 86 / 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu výsledok výstup 1.1., 2.1, 3.1,  prioritná os č.1., 2., 3., 4 počet 64, 71
Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní   – muži  dopad výsledok 1.1., 2.1, 3.1,  prioritná os č.1., 2., 3.,   počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb s rodinnými povinnosťami, ktorým sa poskytli aktivity na zosúladenie rodinného a pracovného života a zamestnali sa/udržali sa v zamestnaní   –  ženy dopad výsledok 1.1., 2.1, 3.1, prioritná os č.1., 2., 3.,   počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch  výsledok výstup 1.1., 2.1, 3.1, prioritná os č.1., 2., 3.,   počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet úspešne umiestnených UOZ – ženy dopad výsledok 1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4 prioritná os č.1, 3. počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73
Počet úspešne umiestnených UOZ – muži dopad výsledok 1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 5 prioritná os č.1, 3. počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73
Počet zamestnávateľov zúčastnených na projektoch prorodinne orientovaných politík a politík na podporu rodovej rovnosti na pracovisku dopad výsledok 1.2. prioritná os č. 2, 3.,  počet 66, 69, 71
Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami dopad výsledok 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, 4 prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi dopad výsledok 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, 4 prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet osôb zaradených do projektov zameraných na rodovú rovnosť  dopad výsledok 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, 5 prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 , 71, 73, 81
Počet úspešne vyškolených osôb – muži dopad výsledok 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81
Počet úspešne vyškolených osôb – ženy  dopad výsledok 1.2., 1.3., 2.3, 3.1., 3.2, prioritná os č.1., 2., 3., 4.,  počet 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81

Pridaj komentár